HƯỚNG DẪN ÔN THI MÔN KINH TẾ CHÍNH TRỊ HỌC MAC LENIN p7

HƯỚNG DẪN ÔN THI MÔN KINH TẾ CHÍNH TRỊ HỌC MAC LENIN p7

Thể loại: Chính trị học
Lượt xem: 40,041Lượt tải: 6Số trang: 9

Mô tả tài liệu

Các tổ chức độc quyền điều tiết vi mô bằng các kế hoạch trên cơ sở nghiên cứu kỹ lưỡng thị trường. Nhà nước giữ vai trò điều tiết vĩ mô bằng việc dự báo, dự đoán và định hướng từng thời kỳ, với các công cụ chương trình hóa kinh tế chính sách cơ cấu và các hệ thống tài chính tín dụng, chính sách đầu tư... Như vậy, cơ chế điều tiết nền kinh tế của chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước tạo ra sự phối hợp điều tiết hợp lý hơn tính tự phát của...

Tóm tắt nội dung

HÛÚÁNG DÊÎN ÖN THI MÖN KINH TÏË CHÑNH TRÕ MAÁC - LÏNIN 57 têåp trung cuãa nhaâ nûúác. Caác töí chûác àöåc quyïìn àiïìu tiïët vi mö bùçng caác kïë hoaåch trïn cú súã nghiïn cûáu kyä lûúäng thõ trûúâng. Nhaâ nûúác giûä vai troâ àiïìu tiïët vô mö bùçng viïåc dûå baáo, dûå àoaán vaâ àõnh hûúáng tûâng thúâi kyâ, vúái caác cöng cuå chûúng trònh hoáa kinh tïë chñnh saách cú cêëu vaâ caác hïå thöëng taâi chñnh tñn duång, chñnh saách àêìu tû... Nhû vêåy, cú chïë àiïìu tiïët nïìn kinh tïë cuãa chuã nghôa tû baãn àöåc quyïìn nhaâ nûúác taåo ra sûå phöëi húåp àiïìu tiïët húåp lyá hún tñnh tûå phaát cuãa cú chïë thõ trûúâng trong tûå do caånh tranh tû baãn chuã nghôa. 21. Chûáng minh rùçng tiïën lïn chuã nghôa xaä höåi laâ quaá trònh phaát triïín lõch sûã tûå nhiïn. Lõch sûã phaát triïín cuãa xaä höåi loaâi ngûúâi laâ quaá trònh biïën àöíi cuãa nhûäng hònh thaái kinh tïë - xaä höåi kïë tiïëp nhau, thay thïë nhau, tûâ thêëp àïën cao: chïë àöå cöng xaä nguyïn thuãy, chïë àöå chiïëm hûäu nö lïå, chïë àöå phong kiïën, chïë àöå tû baãn chuã nghôa, vaâ têët yïëu chuyïín sang möåt chïë àöå xaä höåi múái, möåt nïìn vùn minh cao hún - chïë àöå xaä höåi chuã nghôa. Sûå phaát triïín têët yïëu cuãa lõch sûã àoá laâ do taác àöång cuãa quy luêåt quan hïå saãn xuêët phaãi phuâ húåp vúái tñnh chêët vaâ trònh àöå phaát triïín cuãa lûåc lûúång saãn xuêët quy àõnh. Àêy laâ quy luêåt cú baãn cuãa sûå phaát triïín xaä höåi loaâi ngûúâi. Trong xaä höåi cöng xaä nguyïn thuãy, lûåc lûúång saãn xuêët thêëp keám, do àoá, saãn phêím xaä höåi coân ñt, ngûúâi nguyïn thuãy bùæt buöåc phaãi dûåa trïn chïë àöå cöng hûäu vïì tû liïåu saãn xuêët vaâ phên phöëi kiïíu bònh quên múái töìn taåi àûúåc. Khi lûåc lûúång saãn xuêët phaát triïín lïn möåt mûác àöå nhêët àõnh, ngûúâi lao àöång coá khaã nùng saãn xuêët àuã mûác söëng töëi thiïíu vaâ dû thûâa àöi chuát thò bùæt àêìu xuêët hiïån chïë àöå chiïëm hûäu nö lïå. Quan hïå saãn xuêët phong kiïën ra àúâi laåi laâm cho lûåc lûúång saãn xuêët phaát triïín lïn möåt bûúác múái. Nhûng khi lûåc lûúång saãn xuêët to b uy to b uy NGUYÏÎN VÙN HAÃO 58 phaát triïín hún nûäa, quan hïå saãn xuêët phong kiïën trúã nïn löîi thúâi, kòm haäm sûå phaát triïín lûåc lûúång saãn xuêët, noá àoâi hoãi coá möåt quan hïå saãn xuêët khaác tiïën böå hún, phuâ húåp vúái tñnh chêët vaâ trònh àöå phaát triïín cuãa noá. Thay thïë cho quan hïå saãn xuêët phong kiïën àoá laâ quan hïå saãn xuêët tû baãn chuã nghôa. Cuöëi thúâi kyâ trung cöí, phûúng thûác saãn xuêët tû baãn chuã nghôa hònh thaânh trong loâng xaä höåi phong kiïën. Sûå hònh thaânh vaâ phaát triïín cuãa phûúng thûác saãn xuêët tû baãn chuã nghôa trong cöng nghiïåp àûúåc C.Maác khaái quaát thaânh ba giai àoaån: hiïåp taác giaãn àún, phên cöng cöng trûúâng thuã cöng vaâ maáy moác àaåi cöng nghiïåp. Nïìn àaåi cöng nghiïåp tû baãn chuã nghôa ngaây caâng phaát triïín, tñnh chêët xaä höåi hoáa lao àöång ngaây caâng cao, nhûng quan hïå saãn xuêët vêîn dûåa trïn chïë àöå chiïëm hûäu tû nhên tû baãn chuã nghôa, laâm cho quan hïå saãn xuêët tû baãn chuã nghôa ngaây caâng trúã nïn khöng phuâ húåp vúái lûåc lûúång saãn xuêët do chñnh noá taåo ra. Tònh hònh àoá dêîn àïën mêu thuêîn giûäa lûåc lûúång saãn xuêët vúái quan hïå saãn xuêët tû baãn chuã nghôa ngaây caâng gay gùæt, àïën mûác àöå naâo àoá, quan hïå saãn xuêët tû baãn chuã nghôa têët yïëu phaãi bõ phaá vúä àïí thay thïë bùçng möåt quan hïå saãn xuêët múái, phuâ húåp hún, àoá laâ quan hïå saãn xuêët xaä höåi chuã nghôa. Mùåt khaác, trong quaá trònh phaát triïín cuãa noá, chuã nghôa tû baãn àaä taåo ra tiïìn àïì vêåt chêët - kyä thuêåt vaâ xaä höåi ngaây caâng àêìy àuã cho sûå ra àúâi xaä höåi múái cao hún noá - xaä höåi xaä höåi chuã nghôa. Phên tñch khoa hoåc sûå hònh thaânh vaâ phaát triïín cuãa chuã nghôa tû baãn, nhûäng mêu thuêîn nöåi taåi vaâ xu hûúáng vêån àöång cuãa noá, C.Maác cho rùçng phûúng thûác saãn xuêët tû baãn chuã nghôa, khöng thïí töìn taåi vônh viïîn maâ laâ sûå quaá àöå lõch sûã. Dûå àoaán thiïn taâi àoá cuãa Maác àaä diïîn ra trong thûåc tïë. Cuöåc caách maång xaä höåi chuã nghôa Thaáng Mûúâi Nga vô àaåi àaä múã ra möåt thúâi àaåi múái, thúâi àaåi quaá àöå lïn chuã nghôa xaä höåi. Sau Chiïën to b uy to b uy DÊÎN ÖN THI MÖN KINH TÏË CHÑNH TRÕ MAÁC - LÏNIN 59 tranh thïë giúái lêìn thûá hai, caách maång xaä höåi chuã nghôa àaä thaânh cöng trong möåt loaåt nûúác úã chêu Êu, chêu AÁ vaâ chêu Myä. Nhûng chuã nghôa xaä höåi vúái mö hònh kinh tïë kïë hoaåch hoáa têåp trung, quan liïu, bao cêëp ngaây caâng tñch tuå vaâ böåc löå nhûäng khuyïët têåt lúán, dêîn àïën tònh traång khuãng hoaãng. Trong tònh hònh àoá, caãi töí, caãi caách, àöíi múái laâ têët yïëu khaách quan vaâ phaãi àûúåc thûåc hiïån coá nguyïn tùæc, coá phûúng phaáp vaâ bûúác ài àuáng àùæn, nhùçm khùæc phuåc nhûäng khuyïët, nhûúåc àiïím cuãa mö hònh cuä, baão àaãm cho chuã nghôa xaä höåi phaát triïín vúái sûác söëng múái. Nhûng àaáng tiïëc laâ nhiïìu nûúác xaä höåi chuã nghôa qua caãi töí, caãi caách, àaä tûâ boã nhûäng nguyïn tùæc cuãa chuã nghôa xaä höåi, thûåc hiïån phûúng phaáp vaâ bûúác ài sai lêìm, laåi bõ chuã nghôa àïë quöëc vaâ keã thuâ caác loaåi lúåi duång nhûäng sai lêìm àoá àïí phaá hoaåi chuã nghôa xaä höåi... nïn àaä dêîn àïën hêåu quaã tai haåi khöng chó àöëi vúái àaãng cöång saãn, àöëi vúái dên töåc maâ àöëi vúái caã phong traâo caách maång trïn thïë giúái nhû chuáng ta àaä thêëy qua sûå suåp àöí cuãa nhaâ nûúác xaä höåi chuã nghôa úã Liïn Xö vaâ úã caác nûúác Àöng Êu höìi cuöëi nhûäng nùm 80 - àêìu nhûäng nùm 90 cuãa thïë kyã XX. Mùåc duâ chuã nghôa tû baãn hiïån àang coân khaã nùng thñch nghi vúái àiïìu kiïån múái, nhûng nhûäng khuyïët têåt cú baãn, nhûäng mêu thuêîn chuã yïëu vaâ sûå laåc hêåu vïì mùåt lõch sûã cuãa noá àaä böåc löå roä raâng. Sûå phaát triïín cuãa loaâi ngûúâi lïn chuã nghôa xaä höåi laâ sûå tiïën hoáa húåp quy luêåt cuãa lõch sûã, mùåc duâ àoá laâ quaá trònh lêu daâi, phûác taåp vaâ khöng ñt khoá khùn, thêåm chñ phaãi traãi qua nhûäng bûúác luâi vaâ quanh co nhû giai àoaån hiïån nay. 22. Tñnh têët yïëu khaách quan vaâ thûåc chêët cuãa thúâi kyâ quaá àöå lïn chuã nghôa xaä höåi? 1. Tñnh têët yïëu cuãa thúâi kyâ quaá àöå lïn chuã nghôa xaä höåi: Xeát dûúái giaác àöå tiïën hoáa cuãa lõch sûã, thò chuã nghôa xaä höåi - giai àoaån thêëp cuãa xaä höåi cöång saãn phaãi laâ möåt xaä höåi vùn minh hún, to b uy to b uy NGUYÏÎN VÙN HAÃO 60 nhên àaåo hún vaâ noái chung phaãi coá trònh àöå phaát triïín cao hún, trûúác hïët trïn möåt söë mùåt vaâ cuöëi cuâng trïn têët caã caác mùåt, so vúái caác xaä höåi àaä coá trong lõch sûã. Chuã nghôa xaä höåi àang àûúåc xêy dûång úã nûúác ta coá caác àùåc trûng: - Do nhên dên lao àöång laâm chuã vaâ nïìn dên chuã xaä höåi chuã nghôa khöng ngûâng àûúåc xêy dûång vaâ tùng cûúâng. - Coá kinh tïë phaát triïín, àúâi söëng àûúåc nêng cao, dûåa trïn lûåc lûúång saãn xuêët hiïån àaåi vaâ chïë àöå cöng hûäu vïì caác tû liïåu saãn xuêët chuã yïëu. Coá nïìn kinh tïë nhiïìu thaânh phêìn vêån haânh theo cú chïë thõ trûúâng dûúái sûå quaãn lyá cuãa nhaâ nûúác theo àõnh hûúáng xaä höåi chuã nghôa. - Coá nïìn vùn hoáa tiïn tiïën, àêåm àaâ baãn sùæc dên töåc. - Con ngûúâi àûúåc giaãi phoáng khoãi aáp bûác, boác löåt, bêët cöng, laâm theo nùng lûåc, hûúãng theo lao àöång, coá cuöåc söëng êëm no, tûå do, haånh phuác, coá àiïìu kiïån phaát triïín toaân diïån caá nhên. - Caác dên töåc trong nûúác bònh àùèng, àoaân kïët vaâ giuáp àúä lêîn nhau cuâng phaát triïín, cuâng tiïën böå. - Coá quan hïå hûäu nghõ, húåp taác vaâ phaát triïín vúái nhên dên têët caã caác nûúác trïn thïë giúái. Àïí xêy dûång möåt xaä höåi vúái nhûäng àùåc àiïím nhû trïn, phaãi thûåc hiïån caác nhiïåm vuå quan troång: - Tiïën haânh xêy dûång, phaát triïín vaâ hoaân thiïån quan hïå saãn xuêët múái - quan hïå saãn xuêët xaä höåi chuã nghôa vúái nhiïìu hònh thûác vaâ bûúác ài thñch húåp phuâ húåp vúái tñnh chêët vaâ trònh àöå phaát triïín cuãa lûåc lûúång saãn xuêët. - Xêy dûång cú súã vêåt chêët - kyä thuêåt cho chuã nghôa xaä höåi. - Xêy dûång möåt chïë àöå xaä höåi múái - xaä höåi xaä höåi chuã nghôa, tûâng bûúác taåo ra nïìn dên chuã xaä höåi chuã nghôa, cuãng cöë vaâ hoaân thiïån nhaâ nûúác kiïíu múái "Nhaâ nûúác cuãa dên, do dên, vò dên". to b uy to b uy DÊÎN ÖN THI MÖN KINH TÏË CHÑNH TRÕ MAÁC - LÏNIN 61 Nhûäng nhiïåm vuå trïn vö cuâng phûác taåp, khoá khùn vaâ nùång nïì; phaãi àûúåc thûåc hiïån qua möåt thúâi kyâ lõch sûã lêu daâi - thúâi kyâ quaá àöå lïn chuã nghôa xaä höåi. 2. Thûåc chêët cuãa thúâi kyâ quaá àöå: a) Thúâi kyâ quaá àöå laâ thúâi kyâ coân töìn taåi nhûäng nhên töë cuãa xaä höåi cuä xen lêîn vúái nhûäng nhên töë cuãa xaä höåi múái, xaä höåi chuã nghôa. Vïì kinh tïë, coân töìn taåi nhiïìu thaânh phêìn: kinh tïë quöëc doanh, kinh tïë têåp thïí, kinh tïë tû baãn tû nhên, kinh tïë caá thïí vaâ kinh tïë tû baãn nhaâ nûúác. Kinh tïë gia àònh khöng phaãi laâ möåt thaânh phêìn kinh tïë àöåc lêåp, nhûng àûúåc khuyïën khñch phaát triïín maånh. Vïì xaä höåi, coân töìn taåi nhiïìu giai cêëp vaâ caác têìng lúáp dên cû khaác nhau. b) Thúâi kyâ quaá àöå laâ möåt thúâi kyâ coân töìn taåi nhiïìu mêu thuêîn, trong àoá, mêu thuêîn cú baãn laâ mêu thuêîn giûäa con àûúâng xaä höåi chuã nghôa vaâ con àûúâng tû baãn chuã nghôa diïîn ra gay gùæt. Àêëu tranh àïí giaãi quyïët caác mêu thuêîn maâ chuã yïëu laâ mêu thuêîn cú baãn, nhùçm xêy dûång thaânh cöng chuã nghôa xaä höåi laâ vêën àïì thuöåc vïì baãn chêët cuãa thúâi kyâ quaá àöå. c) Trïn cú súã khöng ngûâng cuãng cöë vaâ hoaân thiïån nhaâ nûúác cuãa dên do dên vaâ vò dên, tiïën haânh àöìng thúâi nhûäng caãi biïën caách maång trïn têët caã caác phûúng diïån, thûåc hiïån nhûäng nhiïåm vuå lõch sûã cuãa thúâi kyâ quaá àöå cuäng laâ möåt àùåc trûng thuöåc vïì baãn chêët cuãa thúâi kyâ quaá àöå. d) Thúâi kyâ quaá àöå laâ möåt thúâi kyâ lõch sûã àùåc biïåt vaâ lêu daâi. Àöå daâi cuãa thúâi kyâ quaá àöå lïn chuã nghôa xaä höåi phuå thuöåc vaâo caác nhên töë sau: - Tiïën haânh thaânh cöng àïën àêu sûå nghiïåp àöíi múái theo àûúâng löëi cuãa Àaåi höåi VI, Àaåi höåi VII vaâ Àaåi höåi VIII cuãa Àaãng. to b uy to b uy NGUYÏÎN VÙN HAÃO 62 - Khaã nùng vaâ baãn lônh khai thaác caác thuêån lúåi do thúâi àaåi vaâ cöng cuöåc àöíi múái taåo ra cuäng nhû vûúåt qua nhûäng thaách thûác vaâ nguy cú nhû nguy cú tuåt hêåu, nguy cú chïåch hûúáng, nguy cú tham nhuäng vaâ nguy cú diïîn biïën hoâa bònh cuãa caác thïë lûåc thuâ àõch. - Khaã nùng vaâ baãn lônh khai thaác àïën mûác naâo, phaát huy àïën mûác naâo nöåi lûåc trïn cú súã khúi dêåy tinh thêìn yïu nûúác vaâ yïu chuã nghôa xaä höåi àïí àoáng goáp sûác ngûúâi, sûác cuãa cho sûå nghiïåp cöng nghiïåp hoáa, hiïån àaåi hoáa àêët nûúác. Àöìng thúâi vúái phaát huy nöåi lûåc vaâ dûåa chñnh vaâo phaát huy nöåi lûåc maâ tranh thuã àïën mûác cao nhêët sûå húåp taác vaâ giuáp àúä tûâ bïn ngoaâi. Àïí àïì ra nhûäng chuã trûúng, chñnh saách vaâ biïån phaáp phuâ húåp, haån chïë nhûäng sai lêìm, phaãi chia thúâi kyâ quaá àöå ra nhiïìu chùång àûúâng. Caái khoá khùn nhêët laâ phaãi biïët tñnh àïën nhûäng nhiïåm vuå àùåc thuâ cuãa tûâng chùång àûúâng, àùåc biïåt quan troång laâ chùång àûúâng àêìu tiïn cuãa thúâi kyâ quaá àöå. 23. Quaá àöå lïn chuã nghôa xaä höåi boã qua chïë àöå tû baãn chuã nghôa vaâ chùång àûúâng àêìu tiïn cuãa thúâi kyâ quaá àöå úã nûúác ta. 1. Quaá àöå lïn chuã nghôa xaä höåi boã qua chïë àöå tû baãn chuã nghôa: Dûúái taác àöång cuãa quy luêåt quan hïå saãn xuêët phaãi phuâ húåp vúái tñnh chêët vaâ trònh àöå phaát triïín cuãa lûåc lûúång saãn xuêët - quy luêåt chi phöëi sûå vêån àöång vaâ phaát triïín cuãa xaä höåi loaâi ngûúâi - thò têët caã caác nûúác, caác dên töåc duâ súám hay muöån àïìu ài lïn chûä nghôa xaä höåi. Trong thûåc tiïîn lõch sûã, coá nhûäng nûúác, nhûäng dên töåc phaát triïín tuêìn tûå tûâ hònh thaái kinh tïë — xaä höåi thêëp àïën hònh thaái kinh tïë - xaä höåi cao. Nhûng cuäng coá möåt söë nûúác, möåt söë dên töåc, trong nhûäng àiïìu kiïån nhêët àõnh, coá thïí phaát triïín vûúåt qua möåt hoùåc hai hònh thaái kinh tïë - xaä höåi. Chùèng haån, nûúác Myä vaâ Canaàa àaä boã qua chïë àöå phong kiïën àïí tiïën lïn chïë àöå tû baãn chuã nghôa. Nûúác Öxtrêylia àaä boã qua chïë àöå chiïëm hûäu nö lïå vaâ chïë àöå phong kiïën àïí lïn chïë àöå tû baãn chuã nghôa v.v.. Sûå phaát triïín nhaãy voåt àoá to b uy to b uy DÊÎN ÖN THI MÖN KINH TÏË CHÑNH TRÕ MAÁC - LÏNIN 63 khöng traái vúái quy luêåt cuãa sûå phaát triïín xaä höåi loaâi ngûúâi. Vò vêåy, trong thúâi àaåi ngaây nay, caác nûúác kinh tïë laåc hêåu, chûa qua giai àoaån phaát triïín chïë àöå tû baãn chuã nghôa cuäng coá khaã nùng quaá àöå lïn chuã nghôa xaä höåi. Nhûng muöën biïën khaã nùng àoá thaânh hiïån thûåc phaãi coá nhûäng àiïìu kiïån nhêët àõnh. - Àiïìu kiïån bïn trong: Sûå nghiïåp caách maång nûúác àoá phaãi do àaãng caách maång chên chñnh cuãa giai cêëp cöng nhên laänh àaåo. Giai cêëp cöng nhên phaãi giaânh àûúåc chñnh quyïìn; hoaân thaânh cú baãn cuöåc caách maång dên töåc dên chuã; coá àûúâng löëi caách maång àuáng, coá phûúng phaáp caách maång khoa hoåc. - Àiïìu kiïån bïn ngoaâi: Coá sûå giuáp àúä vaâ húåp taác cuãa caác lûåc lûúång tiïën böå trïn thïë giúái. Trong thúâi àaåi ngaây nay, cuöåc caách maång khoa hoåc - kyä thuêåt phaát triïín hïët sûác maånh meä vaâ nhanh choáng, phên cöng lao àöång quöëc tïë ngaây caâng sêu sùæc, nïìn kinh tïë thïë giúái àaä hònh thaânh vaâ coá thõ trûúâng thöëng nhêët, caác nûúác àïìu coá nhu cêìu húåp taác, laâm ùn vúái nhau. Trong hoaân caãnh àoá, nïëu coá chñnh saách kinh tïë àöëi ngoaåi àuáng àùæn thò caác nûúác kinh tïë laåc hêåu vúái àêìy àuã caác àiïìu kiïån bïn trong, coá khaã nùng sûã duång tiïìm lûåc kinh tïë thïë giúái àïí quaá àöå lïn chuã nghôa xaä höåi boã qua chïë àöå tû baãn chuã nghôa. Boã qua chïë àöå tû baãn chuã nghôa, xeát vïì mùåt kinh tïë laâ: - Chó boã qua sûå thöëng trõ cuãa quan hïå saãn xuêët tû baãn chuã nghôa, chûá khöng boã qua (hay xoáa saåch) moåi quan hïå saãn xuêët tû baãn chuã nghôa. - Chó boã qua nhûäng khuyïët têåt cuãa kinh tïë haâng hoáa hay kinh tïë thõ trûúâng, chûá khöng boã qua kinh tïë haâng hoáa hay kinh tïë thõ trûúâng. - Ài lïn chuã nghôa xaä höåi tûâ möåt nïìn kinh tïë saãn xuêët nhoã laâ chuã yïëu, thiïëu nhûäng tiïìn àïì kinh tïë vaâ tiïìn àïì vêåt chêët möåt caách to b uy to b uy NGUYÏÎN VÙN HAÃO 64 nghiïm troång, thò khöng àûúåc boã qua caác quy luêåt phaát triïín tûå nhiïn cuãa lûåc lûúång saãn xuêët. Nûúác ta coá khaã nùng vaâ àiïìu kiïån tiïën lïn chuã nghôa xaä höåi boã qua chïë àöå tû baãn chuã nghôa, trong àoá coá nhûäng thuêån lúåi vaâ nhûäng khoá khùn nhêët àõnh. - Vïì thuêån lúåi: chuáng ta coá "chñnh quyïìn thuöåc vïì nhên dên, nûúác nhaâ ài vaâo giai àoaån hoâa bònh xêy dûång. Dên töåc ta laâ möåt dên töåc anh huâng, coá yá chñ vûún lïn maänh liïåt. Nhên dên ta coá loâng yïu nûúác nöìng naân, cêìn cuâ lao àöång vaâ saáng taåo, àaä xêy dûång àûúåc möåt söë cú súã vêåt chêët ban àêìu. Cuöåc caách maång khoa hoåc vaâ cöng nghïå hiïån àaåi, cuâng vúái xu thïë quöëc tïë hoáa àúâi söëng kinh tïë laâ möåt thúâi cú àïí phaát triïín". - Vïì khoá khùn: "Àêët nûúác traãi qua haâng chuåc nùm chiïën tranh, hêåu quaã àïí laåi coân nùång nïì, nhûäng taân dû cuãa thûåc dên, phong kiïën coân hêåu quaã cuãa cú chïë têåp trung quan liïu bao cêëp, vúái sûác ò cuãa noá, khöng dïî gò xoáa ngay àûúåc. Trong àiïìu kiïån àoá, phaãi coá möåt chiïën lûúåc phaát triïín kinh tïë - xaä höåi àuáng àùæn múái coá thïí àûa nûúác ta quaá àöå lïn chuã nghôa xaä höåi; boã qua chïë àöå tû baãn chuã nghôa. 2. Chùång àûúâng àêìu tiïn cuãa thúâi kyâ quaá àöå ài lïn chuã nghôa xaä höåi úã nûúác ta: Thúâi kyâ quaá àöå laâ möåt thúâi kyâ lõch sûã lêu daâi coá nhiïìu biïën àöång. Àïí coá chuã trûúng, chñnh saách, biïån phaáp àuáng, cêìn thiïët phaãi phên thúâi kyâ quaá àöå thaânh nhûäng chùång àûúâng. Hiïån nay, nûúác ta vêîn àang úã chùång àûúâng àêìu tiïn cuãa thúâi kyâ quaá àöå. Viïåc xaác àõnh chùång àûúâng àêìu tiïn coá yá nghôa lyá luêån vaâ thûåc tiïîn quan troång. - Noá xaác àõnh chöî àûáng, thûåc traång kinh tïë — xaä höåi nûúác ta, khùæc phuåc àûúåc sûå nhêån thûác giaãn àún vïì chuã nghôa xaä höåi. to b uy to b uy DÊÎN ÖN THI MÖN KINH TÏË CHÑNH TRÕ MAÁC - LÏNIN 65 - Giuáp chuáng ta tòm ra nhûäng àùåc trûng vaâ muåc tiïu kinh tïë xaä höåi phuâ húåp, tûâ àoá coá chuã trûúng, àûúâng löëi, chñnh saách vaâ biïån phaáp thñch húåp, traánh àûúåc sûå sai lêìm vaâ taåo àiïìu kiïån thuêån lúåi cho chùång àûúâng tiïëp theo. Muåc tiïu cuãa chùång àûúâng àêìu tiïn laâ: Thöng qua àöíi múái toaân diïån, xaä höåi àaåt túái traång thaái öín àõnh, vûäng chùæc, taåo thïë phaát triïín nhanh úã chùång àûúâng tiïëp theo. Caác giaãi phaáp mêëu chöët: - Nêng cao yá chñ tûå lûåc tûå cûúâng, phaát huy moåi tiïìm nùng vêåt chêët vaâ trñ tuïå cuãa toaân dên töåc, caác ngaânh, caác àõa phûúng trong caã nûúác. - Múã röång quan hïå húåp taác quöëc tïë. - Phaát huy vai troâ àöång lûåc cuãa khoa hoåc vaâ cöng nghïå. - Sûã duång sûác maånh töíng húåp caác thaânh phêìn kinh tïë. - Xêy dûång nïìn kinh tïë haâng hoáa nhiïìu thaânh phêìn vêån haânh theo cú chïë thõ trûúâng coá sûå quaãn lyá cuãa nhaâ nûúác theo àõnh hûúáng xaä höåi chuã nghôa. Nhûäng muåc tiïu, chuã trûúng vaâ biïån phaáp trong chùång àûúâng àêìu tiïn cuãa thúâi kyâ quaá àöå úã nûúác ta laâ thïí hiïån sûå vêån duång tû tûúãng cuãa Lïnin vïì chñnh saách kinh tïë múái vaâo àiïìu kiïån cuå thïí cuãa nûúác ta. 24. Tñnh têët yïëu khaách quan, àùåc àiïím vaâ xu hûúáng vêån àöång cú baãn cuãa nïìn kinh tïë haâng hoáa trong thúâi kyâ quaá àöå úã nûúác ta? 1. Tñnh têët yïëu khaách quan cuãa sûå töìn taåi nïìn kinh tïë haâng hoáa trong thúâi kyâ quaá àöå úã nûúác ta. Trong thúâi kyâ quaá àöå úã nûúác ta, nhûäng àiïìu kiïån chung cuãa kinh tïë haâng hoáa vêîn töìn taåi: to b uy to b uy