Chương 5: Halogen

Chương 5: Halogen

Lượt xem: 131,484Lượt tải: 10Số trang: 9

Mô tả tài liệu

Câu 1:Giải thích tại sao người ta điều chế được nước clo mà không điều chế được nước flo.Hãy chọn lí do đúng . A/ Vì flo không tác dụng với nước . B/ Vì flo có thể tan trong nước .

Tóm tắt nội dung

ÑEÀ CÖÔNG OÂN TAÄP HOÏC KÌ 2 – MOÂN HOAÙ HOÏC 10 CHÖÔNG V: 1:Giaûi thích taïi sao ngöôøi ta ñieàu cheá ñöôïc nöôùc clo maø khoâng ñieàu cheá ñöôïc nöôùc flo.Haõy choïn lí do ñuùng . A/ Vì flo khoâng taùc duïng vôùi nöôùc . B/ Vì flo coù theå tan trong nöôùc . C/ Vì flo coù tính oxi hoaù maïnh hôn clo raát nhieàu , coù theå boác chaùy khi taùc duïng vôùi nöôùc D/ Vì moät lí do khaùc . Caâu 2:Cho daõy bieán hoaù sau: KMnO4 X2 KClO3 KCl+ Y2 Coâng thöùc phaân töû X2, vaø Y2 laàn löôït laø: A/ Cl2, Br2 B/ Cl2, O2 C/ O2, Cl2 D/ K2MnO4, Cl2 Caâu 3:Hoaù chaát naøo sau ñaây ñöôïc duøng ñeå ñieàu cheá khí clo khi cho taùc duïng vôùi axit HCl: A/ MnO2, NaCl B/ KMnO4, NaCl C/ KMnO4, MnO2 D/ NaOH, MnO2 Caâu 4: Cho phaûn öùng: HCl + Fe ==> H2 + X Coâng thöùc hoaù hoïc cuûa X laø: A/ FeCl2 B/ FeCl C/ FeCl3 D/ 5: Cho 11,2 gam saét taùc duïng vôùi dd HCl. Theå tích khí Hydro sinh ra ôû ÑKC laø: A/ 2,24 lít B/ 224 ml C/ 4,48 ml d/ 4,48 lít Caâu 6:Phaûn öùng naøo sau ñaây duøng ñieàu cheá khí clo trong coâng MnO2 + 4 HCl MnCl2 + Cl2 + H2O B/ 2KMnO4 + 16 HCl 2 KCl + 2 MnCl2 + 5 Cl2 + 8 H2O C/ 2 NaCl + 2 H2O 2NaOH + H2 + Cl2 D/ a,b,c ñeàu ñuùng Caâu 7:Cho khí Clo taùc duïng vôùi saét ,saûn phaåm sinh ra laø: A/ FeCl2 B/ FeCl C/ FeCl3 D/ 8:Choïn caâu ñuùng : A/ Caùc halogen laø nhöõng chaát khöû maïnh B/ H2S luoân luoân theå hieän chaát khöû C/ Axít Sunfuaríc loaõng coù tính oxi hoaù maïnh D/ Caû 3 caâu treân ñeàu 9:Ñoát 11,2 gam boät saét trong khí Clo. Khoái löôïng saûn phaåm sinh ra laø: A/ 32,5 g B/ 24,5 g C/ 162,5 g D/ 25.4 g Caâu 10: Choïn caâu ñuùng: A/ Caùc halogen laø nhöõng khí coù maøu vaøng luïc B/ Caùc halogen laø nhöõng chaát khöû maïnh C/ Khuynh höôùng ñaëc tröng cuûa caùc halogen laø nhaän theâm 1 Nguyeân töû cuûa caùc halogen coù lôùp electron ngoaøi cuøng laø 11: Choïn caäu sai: A/ Ñoä aâm ñieän cuûa caùc halogen taêng töø ioât ñeán flo B/ Flo laø nguyeân toá coù ñoä aâm ñieän cao nhaát trong baûng heä thoáng tuaân hoaøn C/ Trong caùc hôïp chaát vôùi hydroâ vaø kim halogen theå hieän soá oxi hoaù töø -1 ñeán +7 D/ HF laø axít yeáu, coøn HCl, HBr,HI laø nhöõng axít 12: Trong 4 hoån hôïp sau ñaây, hoån hôïp naøo laø nöôùc gia-ven A/NaCl + NaClO + + NaClO2 + + NaClO3 + + HClO + H2O Caâu 13:Hòa tan 5,85 g NaCl vào nước để được 0.5 lít dung dịch NaCl. Dung dịch này có nồng độ 14: Cho 11,2 gam saét taùc duïng vôùi dung dòch axít HCl. Khoái löôïng muoái sinh ra laø A/ 32,5 g B/ 162,5 g C/ 24,5 g D/ 25,4 g Caâu 15: Dung dòch HCl phaûn öùng ñöôïc vôùi taát caû caùc chaát trong nhoùm chaát naøo sau ñaây: A/ NaCl, H2O, Ca(OH)2, KOH B/ CaO, Na2CO3, Al(OH)3, S C/ Al(OH)3, Cu, S, Zn, CaO, Al(OH)3, 16: Trong caùc phaûn öùng sau phaûn öùng naøo sai: A/ FeO + 2 HCl = FeCl2 + H2O B/ 2 Fe + 6 HCl = FeCl3 + 3 H2 C/ Fe2O3 + 6 HCl = 2 FeCl3+ 3 H2O D/ Fe(OH)3 + 3HCl = FeCl3 + 3 H2O Caâu 17: Phaûn öùng naøo sau ñaây chöùng toû HCl coù tính khöû ? A/ 4HCl + MnO2 MnCl2 + Cl2 +2H2O B/ 2HCl + Mg(OH)2 MgCl2 + 2H2O C/ 2HCl + CuO CuCl2 + H2O D/ 2HCl + Zn ZnCl2 + H2 Caâu 18: Broâm bò laãn taïp chaát laø Clo. Ñeå thu ñöôïc brom caàn laøm caùch naøo sau ñaây ? A/ Daãn hoån hôïp ñi qua dung dòch H2SO4 Daãn hoån hôïp ñi qua nöôùc C/ Daãn hoån hôïp qua dung dòch NaBr D/ Daãn hoån hôïp qua dung dòch NaI Caâu 19: Kim loaïi naøo sau ñaây taùc duïng vôùi dung dòch HCl loaõng vaø taùc duïng vôùi khí clo cho cuøng loaïi muoái clorua kim loaïi ? A/ Fe B/ Zn C/ Cu D/ Ag Caâu 20: Ñaëc ñieåm naøo döôùi ñaây khoâng phaûi laø ñaëc ñieåm chung cuûa caùc nguyeân toá halogen (F, Cl, Br, I ) A/ Nguyeân töû chæ co ùkhaû naêng thu theâm 1 Taïo ra hôïp chaát lieân keát coäng hoaù trò co ùcöïc vôùi hidro C/ Coù soá oxi hoaù -1 trong moïi hôïp chaát D/ Lôùp electron ngoaøi cuøng cuûa nguyeân töû coù 7 21: Dung dòch axit naøo sau ñaây khoâng theå chöùa trong bình thuyû tinh : A/ HCl B/ H2SO4 C/ HNO3 D/ HF Câu 22: Các nguyên tố phân nhóm chính nhóm VII có cấu hình electron lớp ngoài cùng là: A/ 3s2 3p5 B/ 2s2 2p5 C/ 4s2 4p5 D/ ns2 np5 Câu 23: Trong các Halogen sau: F2, Cl2, Br2, I2, halogen phản ứng với nước mạnh nhất là: A/ Cl2 B/ Br2 C/ F2 D/ I2 Câu 24: Tính oxy hoá của các halogen giảm dần theo thứ tự sau: A/ Cl2 > Br2 >I2 >F2 B/ F > Cl2 >Br2 >I2 C/ Br2 > F2 >I2 >Cl2 D/ I2 > Br2 >Cl2 >F2 Câu 25: Số oxy hoá của clo trong các chất: HCl, KClO3, HClO, HClO2, HClO4 lần lượt là: A/ +1, +5, -1, +3, +7 B/ -1, +5, +1, -3, -7 C/ -1, -5, -1, -3, -7 D/ -1, +5, +1, +3, +7 Câu 26: Trong dãy các axit, của clo: HCl, HClO, HClO2, HClO3, HClO4, số oxy hoá của clo lần lượt là: A/ -1, +1, +2, +3, +4 B/ -1, +1, +3, +5, +7 C/ -1, +2, +3, +4, +5 D/ -1, +1, +2, +3, +7 Câu 27: Có 3 dung dịch NaOH, HCl, H2SO4 loãng. Thuốc thử duy nhất để phân biệt 3 dung dịch là: A/ BaCO3 B/ AgNO3 và và NaOH D/ AgNO3 Câu 28: Phản ứng nào không thể xảy ra được giữa các cặp chất sau: A / KNO3 và Ba(NO3)2 và Na2SO4 C/ MgCl2 và AgNO3 và NaCl Câu 29: Thuốc thử đặc trưng để nhận biết ra hợp chất halogenua trong dung dịch là: A/ AgNO3 B/ NaOH D/ 30: Trong các oxyt sau:CuO, SO2, CaO, P2O5, FeO, Na2O, Oxyt phản ứng được với axit HCl là: A/ CuO, P2O5, CuO, CaO,SO2 C/ SO​2​, FeO, Na2O, CuO D/ FeO, CuO, CaO, Na2O Câu 31: Axit HCl có thể phản ứng được với những chất nào trong số các chất sau; A/ Cu, CuO, Ba(OH)2, AgNO3, CO2 B/ NO, AgNO3, CuO, quỳ tím, Zn C/ Quỳ tím, Ba(OH)2, AgNO3, CuO, Ba(OH)2, Zn, quỳ tím Câu 32: Cho 10 gam dung dịch HCl tác dụng với dung dịch AgNO3 thì thu được 14.35 gam kết tủa. Nồng độ (C%) của dung dịch HCl phản ứng là: A/ 35.0 B/ 50.0 C/ 15.0 D/ 36.5 Câu 33: Ñaëc ñieåm naøo döôùi ñaây laø ñaëc ñieåm chung cuûa caùc nguyeân toá halogen ? A/ ÔÛ ñieàu kieän thöôøng laø chaát khí B/ Coù tính oxi hoùa maïnh C/ Vöaø coù tính oxi hoaù, vöøa coù tính khöû D/ Taùc duïng maïnh vôùi 34: Coù bao nhieâu gam Clo ñuû ñeå taùc duïng vôùi kim loaïi nhoâm taïo ra 26,7 gam AlCl3 ? A/ 23,1 g B/ 21,3 g C/ 12,3 g D/ 13,2 g Caâu 35: Phaûn öùng naøo döôùi ñaây khoâng theå xaõy ra ? A/ H2Ohôi noùng + F2 B/ KBrdd + Cl2 C/ NaIdd + Br2 D/ KBrdd + I2 Caâu 36: Phaûn öùng cuûa khí Cl2 vôùi khí H2 xaõy ra ôû ñieàu kieän naøo sau ñaây ? A/ Nhieät ñoä thaáp döôùi 00C B/ Trong boùng toái, nhieät ñoä thöôøng 250C C/ Trong boùng Coù chieáu 37: Chaát naøo trong caùc chaát döôùi ñaây coù theå nhaän ngay ñöôïc boät gaïo ? A/ Dung dòch HCl B/ Dung dòch H2SO4 C/ Dung dòch Br2 D/ Dungdòch I2. Caâu 38: Cho caùc chaát sau: N2 , NO, NO2 , HNO3 , NH3 , N2O .Soá oxi hoùa cuûa Nitô trong caùc chaát treân laàn löôït laø : A/ 0 , +2 , +1 , -3 , +4 , +5 B/ 0 , +2 , +4 , +5 , -3 , +1 C/ 0 , +2 , +4 , +1 , +5 , -3 D/ 0 , +2 , +4 , +5 , +1 , -3 Caâu 39: Cho caùc chaát sau : HClO3 , HCl , HClO2 , Cl2 , HClO , HClO4 .Caùc chaát ñöôïc saép xeáp theo chieàu soá oxi hoùa taêng daàn cuûa Clo laø : A/ Cl2 < HClO4 < HClO3 < HClO2 < HClO < HCl B/ Cl2 < HCl < HClO < HClO2 < HClO3 < HClO4 C/ HCl < HClO < HClO2 < HClO3 < HClO4 < Cl2 D/ HCl < Cl2 < HClO < HClO2 < HClO3 < 40: Cho sô ñoà phaûn öùng sau: HCl + KMnO4 KCl + MnCl2 + Cl2 + H2O Heä soá caân baèng laàn löôït laø : A/ 41: Thuốc thử dùng để nhận ra ion clorua trong dung dịch là : A/ AgNO3 D/ 42: Tìm caâu sai trong caùc caâu sau: A/ Cl2 phaûn öùng vôùi dung dòch bazô B/ Cl2 chaùy trong oxi taïo ra Cl2O7 C/ Cl2 coù tính ñaëc tröng laø tính khöû D/ Caû B vaø C CHÖÔNG VI: OXI – LÖU 1: Trong caùc phaûn öùng sau ñaây ,phaûn öùng naøo SO2 theå hieän tính oxi hoaù: A/ SO2 + CaO = SO2 + 2 H2S = 3S + 2H2O C/ SO2 + H2O = H2SO4 D/ SO2 + 2NaOH = Na2SO3 + H2O Caâu 2: Ñeå nhaän bieát axít sunfuaríc vaø muoái sunfaùt ngöôøi ta duøng thuoác thöû naøo : A/ Muoái Mg B/ Muoái Na C/ Muoái Ba D/ Muoái Ag Caâu 3: Choïn caâu sai: A/ Khí oxi , oxi loûng laø caùc daïng thuø hình cuûa oxi B/ caùc halogen laø nhöõng chaát oxi hoaù maïnh C/ Khi pha loaõng axít ngöôøi ta roùt töø töø axít vaøo nöôùc D/ Oxi naëng hôn khoâng khí Caâu 4: Ñoàng kim loaïi coù theå taùc duïng vôùi chaát naøo trong caùc chaát sau: A/ dd dd H2SO4 loaõng C/ dd H2SO4 ñaëc dd HCl Caâu 5: Phaûn öùng naøo sau ñaây H2SO4 ñaëc theå hieän tính oxi hoaù A/ H2SO4 + 2 KOH = H2SO4 + CuO = CuSO4 + H2O C/ 2 H2SO4 + Cu = CuSO4 + SO2 + 2H2O D/ H2SO4+ Na2CO3= Na2SO4+ CO2 + H2O Caâu 6: Tìm phöông trình phaûn öùng ñuùng A/ 2 Fe+ 6 H2SO4 = Fe(SO4)3 + 3 SO2 + 6H2O B/ 2 Fe + 3 H2SO4 = Fe(SO4)3 + 3 H2 C/ Cu + H2SO4 = CuSO4 + H2 D/ 2 HCl + Cu = CuCl2 + H2 Caâu 7: Trong caùc phaûn öùng sau ñaây phaûn öùng naøo SO2 theå hieän tính khöû A/ 2SO2 + O2 = 2 SO3 B/ SO2 + H2O = H2SO3 C/ SO2 + CaO = CaSO3 D/ SO2 + 2NaOH = Na2SO3 + H2O Caâu 8: Daõy ñôn chaát naøo sau ñaây vöøa coùtính oxi hoùavöøa coù tính khöû ? A/ Cl2 , O3 , S B/ S , Cl2 , Br2 C/ Na , F2 , S D/ Br2 , O2 , Ca Caâu 9: Cho phaûn öùng hoùa hoïc : H2S + 4Cl2 + 4H2O H2SO4 + 8HCl Caâu naøo sau ñaây dieãn taû ñuùng tính chaát caùc chaát phaûn öùng ? A/ H2S laø chaát oxi hoùa, Cl2 laø chaát khöû B/ H2S laø chaát khöû, H2O laø chaát oxi hoaù C/ Cl2 laø chaát oxi hoaù, H2O laø chaát khöû D/ Cl2 laø chaát oxi hoaù , H2S laø chaát khöû Caâu 10: Löu huyønh ñioxit coù theå tham gia nhöõng phaûn öùng sau: + Phaûn öùng (1) : SO2 + Br2 + 2H2O 2HBr + H2SO4 + Phaûn öùng (2) : SO2 + 2H2S 3S + 2H2O Caâu naøo sau ñaây dieãn taû khoâng ñuùng tính chaát cuûa caùc chaát trong nhöõng phaûn öùng Phaûn öùng (1) : SO2 laø chaát khöû , Br2 laø chaát oxi hoùa B/ Phaûn öùng (2) : SO2 laø chaát oxi hoaù , H2S laø chaát khöû C/ Phaûn öùng (2) : SO2 vöøa laø chaát khöû, vöøa laø chaát oxi hoùa D/ Phaûn öùng (1) : Br2 laø chaát oxi hoaù , phaûn öùng (2) : H2S laø chaát khöû Caâu 11: Caâu naøo sau ñaây dieãn taû ñuùng tính chaát hoaù hoïc cuûa löu Löu huyønh chæ coù tính oxi hoaù B/ Löu huyønh chæ coù tính khöû C/ Löu huyønh vöøa coù tính oxi hoaù ,vöøa coù tính khöû D/ Löu huyønh khoâng coù tính oxi hoaù vaø khoâng coù tính khöû Caâu 12: Soá mol H2SO4 caàn duøng ñeå pha cheá 5 lít dung dòch H2SO4 2M laø : A/ 2,5 mol B/ 5 mol C/10 mol D/ 20 mol Caâu 13: Dung dòch axit sunfuaric loaõng coù theå taùc duïng vôùi caû 2 chaát naøo sau ñaây : A/ Ñoàng vaø ñoàng (II) Saét vaø saét(III) Cacbon vaø cacbon Löu huyønh vaø hidro 14: Moät hoån hôïp goàm 13 gam keõm vaø 5,6 gam saét taùc duïng vôùi dung dòch axit sunfuaric loaõng dö. Theå tích khí hidro (ñktc) ñöôïc giaûi phoùng sau phaûn öùng laø: A/ 4,48 lít B/ 2,24 lít C/ 6,72 lít D/ 67,2 lít Caâu 15: Cho phaûn öùng : SO2 + Br2 + 2H2O H2SO4 + 2X Hoûi X laø chaát naøo sau ñaây: A/ HBr B/ HBrO C/ HBrO3 D/ 16: Caáu hình electron sau ñaây laø cuûa nguyeân töû naøo ? Caáu hình Nguyeân töû (1): S (2) : O (3): Cl (4) : F A/ (1)b ; (2)a ; (3)d ; (1)a ; (2)b ; (3)d ; (4)c C/ (1)b ; (2)c ; (3)a ; (1)c ; (2)b ; (3)d ; (4)a Caâu 17: Trong caùc caâu sau, caâu naøo sai: A/ Oxi laø chaát khí khoâng maøu , khoâng muøi, khoâng vò B/ Oxi naëng hôn khoâng khí C/ Oxi tan nhieàu trong nöôùc D/ Oxi chieám 1/5 theå tích khoâng khí Caâu 18: Phöông trình naøo sau ñaây khoâng ñuùng : A/ S + O2 SO2 B/ 2H2 + O2 2H2O C/ Na2 + O2 Na2O D/ 2Mg +O2 2MgO Caâu 19: Cho 2 coät sau: Coät 1 Coät 2 a/ Cu + O2 1/ CO2 b/ P + O2 2/ CO2 + H2O c/ SO2 + O2 3/ P2O5 d/ C + O2 4/ SO2 + H2O e/ H2S + O2 5/ SO3 f/ C2H5OH + O2 6/ CuO Thöù töï gheùp: A/ a-1 ; b-2 ; c-3 ; d-4 ; e-5 ; f-6 . B/ a-6 ; b-3 ; c-5 ; d-1 ; e-4 ; f-2 C/ a-2 ; b-3 ; c-4 ; d-5 ; e-1 ; f-6 . D/ a-6 ; b-2 ; c-3 ; d-4 ; e-5 ; f-6 Caâu 20: Caùc nguyeân toá nhoùm VIA coù caáu hình electron lôùp ngoaøi cuøng laø : A/ 21: Tìm câu sai trong các câu sau đây: A/ Oxi là khí duy trì sự sống B/ Oxi ít tan trong nước C/ Oxi là khí duy trì sự cháy D/ Oxi nhẹ hơn không khí Câu 22: Để nhận biết được cả 3 lọ khí riêng biệt CO2, SO2, O2 người ta có thể dùng: A/ Dung dịch nước brôm B/ Dung dịch O2 D/ Dung dịch brôm và tàn đóm Câu 23: Thuốc thử thường dùng để nhận biết H2SO4 và muối sunfat là: A/ NaOH B/ Cu C/ NaCl D/ BaCl2 Câu 24: Không được rót nước vào H2SO4 đậm đặc vì: A/ H2SO4 có tính oxy hoá mạnh B/ H2SO4 tan trong nước và phản ứng với nước C/ H2SO4 đặc khi tan trong nước toả ra một lượng nhiệt lớn gây ra hiện tượng nước sôi bắn ra ngoài rất nguy hiểm D/ H2SO4 coù khaû naêng bay hôi Câu 25: O2 và O3 là 2 dạng thù hình vì: A/ Tạo ra từ cùng một nguyên tố và cùng là đơn chất B/ Vì O2 và O3 có công thức phân tử không giống nhau C/ O2 và O3 có cấu tạo khác nhau D/ O3 có khối lượng phân tử lớn hơn O2 Câu 26: Phương trình phản ứng nào sai trong các phương trình phản ứng + 4Br2 +H2O = 8HBr + + 4HCl = CuCl2 + +BaCl2 = BaCl2 + BaSO4 + + H2SO4 đ/nóng = CuSO4 + SO2 + 2H2O Câu 27: Chọn câu sai trong các câu sau: A/Trong phân nhóm chính nhóm VI, từ oxi đến telu tính kim loại tăng dần , đồng thời tính phi kim giảm dần B/ Oxi có tính oxi hoá mạnh hơn ozon C/ Oxi oxi hoá được hầu hết các kim loại trừ (Au, Pt… ) và phi kim ( trừ halogen ) D/ Oxy duy trì sự cháy và sự sống Câu 28: Số oxy hoá của lưu huỳnh trong các hợp chất H2S , S , SO2, SO3, H2SO3 , H​2SO4 lần lượt là: A/ -2 , 0 , +4 , -6 , +4 ,+6 B/ 1/2 , 0 , -4 , +6 , +4 ,-6 C/ -2 , 0 , +4 , +6 , +4 ,+6 D/ +2 , 0 , +4 , +6 , -4 ,+6 Câu 29: Cặp chất nào là thù hình của nhau A/ O2 ,O3 B/ Lưu huỳnh tà phương và lưu huỳnh đơn tà C/ FeO, Fe2O3 , D/ Cả A và B Câu 30: Cho FeS tác dụng với dung dịch HCl, khí bay ra là: A/ H2S B/ Cl2 C/ SO3 D/ H2 Câu 31: Phương trình phản ứng nào sau đây sai A/ Fe + H2SO4 đ/ nguội --> FeSO4 + H2 B/ Cu + 2H2SO4 đ/ nóng --> CuSO4 + SO2 +2 H2O C/ 2SO2 + O2 2SO2 D/ 2Al + 6H2SO4 đ/nóng --> Al2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O Câu 32: Cho 4 gam Cu tác dụng vừa hết với axit H2SO4 đặc nóng. Khối lượng muối khan thu được là (g): A/ 3,375 B/ 10 D/ 4,250 Câu 33: Cho 500ml dung dịch H2SO4 2M tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH 1M để tạo ra muối trung hoà. Thể tích dung dịch NaOH tiêu tốn là ( lít ) A/ 0,5 B/ 1,0 C/ 2,0 D/ 1,5 Câu 34: Hoà tan hoàn toàn 14 gam kim loại hoá trị II vào dung dịch H2SO4 tao 5.6 lít H2 ( đkc): Kim loại đó là: A/ Fe B/ Cu C/ Zn D/ Be Caâu 35: Khi ñoát 18,4 gam hoãn hôïp keõm, nhoâm thì caàn 5,6 lít khí oxi ( ñkc ). Phaàn traêm theo khoái löôïng Zn, Al trong hoãn hôïp ñaàu ? A/ 70,6 %; 29,4 % B/ 29,4 % ; 70,6 % C/ 50 %; 50 % D/ 60 %; 40 % Caâu 36: Ñoát 13 g boät moät kim loaïi hoaù trò II trong oxi dö ñeán khoái löôïng khoâng ñoåi thu ñöôïc chaát raén X coù khoái löôïng 16,2 g( giaû söû hieäu suaát phaûn öùng laø 100% ). Kim loaïi ñoù laø: A/ Fe B/ Zn C/ Cu D/ Ca Caâu 37:Cho hai coät sau , haõy choïn nöõa sô ñoà phaûn öùng ôû coät 2 gheùp ñoâi vôùi coät 1 Coät 2 a. Ag + O3 1/ 3O2 b. KI + O3 + H2O 2/ P2O5 c. P + O2 3/ 2O3 d. 2 O3 4/ Ag2O + O2 e. 3 O2 5/ HI + KOH + I2 + KOH + O2 Thöù töï a-4; b-6; c- 2; d-1; e- 3 B. a-3; b-5; c-6; d-4; e-2 C. a-2; b-3; c-4; d-5; e-6 D. a-5; b-6; d-4; c-3; e-2 Caâu 38: Trong nhöõng caâu sau, caâu naøo sai khi noùi veà öùng duïng cuûa ozon ? A/ Khoâng khí chöùa löôïng nhoû ozon ( döôùi 10-6 %theo theå tích) coù taùc duïng laøm cho khoâng khí trong laønh. B/ Khoâng khí chöùa ozon vôùi löôïng lôùn coù lôïi cho söùc khoeû cuûa con ngöôøi C/ Duøng ozon coù theå taåy traéng caùc loaïi tinh boät , daàu aên vaø nhieàu chaát khaùc D/ Duøng ozon ñeå khöû truøng nöôùc aên; khöû muøi , chöõa saâu raêng , baûo quaûn hoa quaû Caâu 39: Caáu hình electron cuûa ion S2- laø : A/ 40: Trong phaûn öùng : SO2 + H2S 3S + 2H2O Caâu naøo dieãn taû ñuùng ? A/ Löu huyønh bò oxi hoùa vaø hiñro bò khöû B/ Löu huyønh bò khöû vaø khoâng coù söï oxi hoùa C/ Löu huyønh bò khöû vaø hiñro bò oxi hoùa D/ Löu huyønh trong SO2 bò khöû, trong H2S bò oxi hoùa Caâu 41: Trong phoøng thí nghieäm , ngöôøi ta ñieàu cheá H2S baèng phaûn öùng hoaù hoïc A/ H2 + S H2S B/ H2 SO4 +Zn S H2S + ZnSO4 C/ 5H2 SO4(ñaëc , noùng) + 4Zn 4ZnSO4 + H2S +4 H2O D/ FeS + 2HCl H2S + 42: Phaûn öùng hoaù hoïc naøo sau ñaây khoâng chöùng minh ñöôïc dung dòch H2S coù tính khöû A/ 2H2S + O2 2 H2O + 2S B/ 2H2S +3 O2 2 H2O + 2SO2 C/ H2S +4Cl2 + 4H2O H2 SO4 + 8HCl D/ H2S +2 NaOH Na2S +2 H2O Caâu 43: Dung dòch H2S ñeå laâu ngaøy trong khoâng khí thöôøng coù hieän töôïng A/ chuyeån thaønh maøu naâu ñoû B/ bò vaãn ñuïc , maøu vaøng C/ vaãn trong suoát khoâng maøu D/ xuaát hieän chaát raén maøu ñen Caâu 44: Töø boät Fe , S, dung dòch HCl coù theå coù maáy caùch ñieàu cheá H2S A/ 1 B/ 2 C/ 3 D/ 4 Caâu 45: Soá oxi hoùa cuûa löu huyønh trong moät loaïi hôïp chaát oleum H2S2O7 laø : A/ +2 B/ +4 C/ +6 D/ +8 Caâu 46: Cho caùc phöông trình phaûn öùng + H2O + 2NaOH Na2SO3 + + 2KMnO4 + 2H2O K2SO4 +2MnSO4 + H2SO4 d. SO2 + 2H2S 3S + 2 H2O e. 2 SO2 + O2 2SO3 SO2 ñoùng vai troø chaát khöû trong caùc phaûn öùng: A/ a, b B/ b,c C/ c,d D/ c,e Caâu 47: SO2 laø moät trong nhöõng chaát khí gaây oâ nhieãm moâi tröôøng do: A/ SO2 laø chaát khí coù muøi haéc, naëng hôn khoâng khí B/ SO2 laø khí ñoäc vaø khi tan trong nöôùc möa, taïo thaønh axit gaây ra söï aên moøn kim loaïi vaø caùc vaät lieäu C/ SO2 vöøa theå hieän tính oxi hoaù, vöøa theå hieän tính khöû D/ SO2 laø moät oxit axit Caâu 48: Daõy kim loaïi phaûn öùng ñöôïc vôùi dung dòch H2SO4 loaõng laø: A/ Cu, Zn, Na B/ Ag, Ba, Fe, Zn C/ K, Mg, Al,Fe, Zn D/ Au, Al, Pt Caâu 49: Hoaø tan hoaøn toaøn 4,8 g kim loaïi R trong H2SO4 ñaëc , noùng thu ñöôïc 1,68 lít SO2 SO2 thu ñöôïc cho haáp thuï hoaøn toaøn vaøo dung dòch NaOH dö thu ñöôïc muoái X. Kim loaïi R vaø khoái löôïng muoái A thu ñöôïc laø: A/ Zn vaø 13 g B/ Fe vaø 11,2 g C/ Cu vaø 9,45 g D/ Ag vaø 10,8 g Caâu 50: Cho 11g hoãn hôïp Al, Fe taùc duïng vôùi dung dòch H2SO4 ñaäm ñaëc noùng dö thì ñöôïc 10,08 lít khí SO2 ( ñkc ). Phaàn traêm khoái löôïng Al, Fe trong hoãn hôïp ban ñaàu laø : A/ 49 %; 51 % B/ 40 %; 60 % C/ 45 %; 55 % D/ 38 %; 62% Caâu 51: Cho 28g oxit cuûa kim loaïi hoùa trò II taùc duïng vöøa heát vôùi 0,5 lít dung dòch H2SO4 1M. Coâng thöùc phaân töû cuûa oxit laø : A/ MgO B/ FeO C/ ZnO D/ CaO Caâu 52: Cho 10g hoãn hôïp ( Cu, CuO) vaøo dung dòch H2SO4 ñaëc noùng, dö ñöôïc 2,24 lít khí SO2 (ñkc). Khoái löôïng Cu, CuO trong hoãn hôïp laø : A. 6,4g Cu ; 3,6g CuO B. 3,6g Cu ; 6,4g CuO C. 5g ; 5g D. Taát caû ñeàu sai. Caâu 53: Phaûn öùng naøo khoâng theå xaõy ra giöõa caùc caëp chaát sau : A/ KNO3 vaø Na2SO4 vaø BaCl2 C/ MgCl2 vaø Cu vaø H2SO4 ñaëc 54: Thuoác thöû duøng ñeå nhaän bieát H2S vaø muoái cuûa chuùng laø : A/ BaCl2 B/ Ba(OH)2 C/ Cu D/ 55: Thuoác thöû duøng ñeå nhaän bieát H2SO4 vaø muoái cuûa chuùng laø: A/ BaCl2 B/ Ba(OH)2 C/ Quì tím D/ Cu Caâu 56: Cho FeS taùc duïng vôùi dung dòch HCl , khí bay ra laø : A/ H2 B/ Cl2 C/ H2S D/ SO2 Caâu 57: Nhöõng chaát naøo sau ñaây laø oxit axit : A/ CO2 , SO2 , Na2O , N2O B/ SO3 , CO2 , P2O5 , NO2 C/ SO2 , CO2 , CaO , MgO D/ NO , CO , H2O , CaO Caâu 58: Trong caùc oxit sau, oxít naøo phaûn öùng vôùi dung dòch NaOH A/ CO2 , CuO , Na2O , SO2 B/ ZnO , P2O5 , MgO , CO2 C/ BaO , CaO, SO3 , NO2 D/ P2O5 , SO2 , CO2 , SiO2 Caâu 59: Ñeå loaïi Mg ra khoûi hoån hôïp Mg vaø Fe ngöôøi ta duøng : A/ H2SO4 loaõng B/ H2SO4 ñaëc, noùng C/ H2SO4 ñaëc , nguoäi D/ HCl Caâu 60: Chaát naøo döôùi ñaây taùc duïng vôùi oxi cho 1 oxit axit A/ Natri B/ Keõm C/ Löu huyønh D/ 61: Axit sunfuaric loaõng taùc duïng vôùi Fe taïo thaønh saûn phaåm naøo: A/ Fe2(SO4)3 vaø H2 B/ FeSO4 vaø H2 C/ FeSO4 vaø SO2 D/ Fe2(SO4)3 vaø SO2 Caâu 62: Hydro sunfua laø moät axit A/ Coù tính khöû maïnh B/ Coù tính oxi hoaù maïnh C/ Coù tính axit maïnh D/ Taát caû deàu sai Caâu 63: Ngöôøi ta ñung noùng Cu vôùi dung dòch H2SO4 ñaëc ,noùng. Khí sinh ra coù teân laø : A/ Khí oxi B/ Khí Hydro C/ Khí löu huyønh Khí 64: Phaûn öùng naøo SO2 theå hieän tính khöû : A/ SO2 + CaO CaSO3 B/ 2SO2 + O2 2SO3 C/ SO2 + H2O H2SO3 D/ SO2 + 2H2S 3S + 2H2O Caâu 65: Nhoùm kim loaïi naøo sau ñaây khoâng phaûn öùng vôùi H2SO4 loaõng A/ Al , Zn , Cu B/ Na , Mg , Au C/ Cu , Ag , Hg D/ Hg , Au , Al Caâu 66: Trong caùc phaûn öùng sau, phaûn öùng naøo sai A/ Zn + 2HCl ZnCl2 + H2 B/ Cu + 2HCl CuCl2 + H2 C/ CuO + 2HCl CuCl2 + H2O D/ AgNO3 + HCl AgCl + HNO3