Đề cương ôn tập môn Sử lớp 12

Đề cương ôn tập môn Sử lớp 12

Lượt xem: 63,322Lượt tải: 8Số trang: 47

Mô tả tài liệu

Tài liệu tham khảo Đề cương ôn tập môn Lịch sử lớp 12 giúp các bạn luyện thi tốt nghiệp và đại học. Chúc các bạn học sinh thi tốt và đạt kết quả cao.

Tóm tắt nội dung

1.Nguyên nhân, chính sách khai thác, bóc lột của thực dân Pháp trong ñợt khai 2.Tình hình phân hóa xã hội Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ Ái Quốc và vai trò của Người ñối với việc chuẩn bị về chính trị, tư tưởng và tổ chức cho việc thành lập chính ðảng của giai cấp vô sản ở Việt II.Cuộc cách mạng giải phóng dân tộc Việt Nam (1930 – 1945) nghia của việc thành lập ðảng cộng sản Việt Nam. Nội dung bản Chính cương vắn tắt, 6.Nguyên nhân bùng nổ, ý nghĩa lịch sử của phong trào Cách mạng1930 – thành lập và ñóng góp của mặt trận Việt Minh ñối với cách mạng tháng 11.Nội dung bản chỉ thị “Nhật Pháp bắn nhau và hành ñộng của chúng ta”.Diễn biến và ý nghĩa của cao trào kháng Nhật cứu III.Cuộc ñấu tranh bảo vệ và xây dựng chính quyến dân chủ nhân 13.Nét chính về tình hình nước ta năm ñầu tiên sau Cách mạng tháng và nhân dân ta ñã từng bước giải quyết những khó khăn ñó như thế nào Chương IV.Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược và can 15.Nội dung cơ bản của ñường lối kháng chiến chống thực dân Pháp xâm nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống V.Cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc và cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam, ñấu tranh thống nhất ñất nước 22.Âm mưu và thủ ñoạn của Mĩ-ngụy, trong chiến lược “ Chiến tranh ñặc biệt” Quân và dân ta ñã chiến ñấu chống “Chiến tranh ñặc biệt” ñó như thế mưu và thủ ñoạn của Mĩ-ngụy, trong chiến lược “ Chiến tranh cục bộ” Quân và dân ta ñã chiến ñấu chống “Chiến tranh cục bộ” ñó như thế mưu và thủ ñoạn của Mĩ-ngụy, trong chiến lược “Việt Nam hóa”chiến và dân ta ñã chiến ñấu chống chiến lược “Việt Nam hóa ” chiến tranh ra 25.Cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975: Chủ trương, kế hoạch của ta, nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu Chương VI.Công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc xã hội chủ 27.Hoàn cảnh lịch sử, chủ trương, ñường lối ñổi mới của ðảng ta và những thành tựu cơ bản của công cuộc ñổi mới của nước ta từ 1986 ñến năm 2000 Bài 1.Liên Xô và các nước ðông Âu sau chiến tranh thế giới thứ biến ñổi về kinh tế, chính trị, xã hội ở ðông Nam Á trước và sau chiến 5.Quá trình thành lập, mục tiêu và phát triển của Hiệp hội các nước ðông Nam Á 6.Các giai ñoạn phát triển và thắng lợi của Cách mạng GPDT ở Châu Phi từ 1945 7.Các giai ñoạn phát triển và thắng lợi của Cách mạng GPDT ở Mỹ La Tinh từ 10.Hội nghị Ianta và việc hình thành trật tự thế giới mới sau chiến nhân của chiến tranh lạnh và sự sụp ñổ của “Trật tự hai cực Ian ta”. Bài 5.Sự phát trển của khoa học kĩ thuật sau chiến tranh thế giới thứ gốc, nội dung và những thành tựu chính của cuộc cách mạng khoa học- 14.Tác ñộng của cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật ñối với sự phát triển kinh tế Câu 1.Nguyên nhân, chính sách khai thác bóc lột của thực dân Pháp trong ñợt khai -Sau chiến tranh thế giới thứ nhất quốc Pháp tuy là nước thắng -Cuộc khủng hoảng thiếu trong các nước tư bản sau chiến tranh thế giới thứ nhất Vị thế cường quốc trong hệ thống tư bản chủ nghĩa của Pháp bị suy giảm củng cố lại ñịa vị kinh tế của Pháp trong hệ thống tư bản chủ nghĩa.Một mặt ñế quốc Pháp ñẩy mạnh sản xuất và bóc lột nhân dân lao ñộng trong nước, mặt khác chúng ñẩy Dương chính thức ñược triển khai từ sau chiến tranh thế giới lần thứ nhất và kéo dài cho chương trình khai thác lần này Pháp chủ trương ñầu tư một cách ồ ạt, trên qui mô lớn và nghiệp của Pháp là 400 triệu Phrăng (gấp 10 lần trước chiến tranh); diện tích trồng cao nhập khẩu bằng cách ñánh thuế nặng vào hàng hóa các nước ngoài, chủ yếu là của Trung Quốc và Nhật Bản, còn hàng hóa của Pháp thì ñược tự do ñưa vào ðông Dương hình phân hóa xã hội Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất.Thái ñộ chính trị và khả năng cách mạng của từng tầng lớp, giai cấp. tại và bị phân hóa như ñịa chủ phong kiến và nông dân, giờ ñây xuất hiện những tầng a.Giai cấp ñịa chủ phong kiến:Là chổ dựa chủ yếu của Pháp,ñược Pháp dung cường bóc lột về kinh tế và ñàn áp về chính trị ñối với nhân kiến.Vì vậy giai cấp nông dân việt Nam là lực lượng ñông ñảo và hăng haí nhất c.Giai cấp tư sản: Ra ñời sau chiến tranh thế giới lần thứ nhất, chủ yếu là tiểu Pháp.Do quyền lợi kinh tế và thái ñộ chính trị nên giai cấp tư sản Việt Nam chia làm hai là lực lượng quan trọng của cách mạng. lực lượng sản xuất tiến bộ nhất của xã hội, có hệ tư tưởng riêng, có ñiều kiện lao ñộng - Bị ba tầng áp bức bóc lột của ñế quốc, phong kiến và tư sản người Việt. - Có ñiều kiện tiếp thu chủ nghĩa Mac-Lê Nin và trào lưu cách mạng thế giới , Nam sớm trở thành một lực lượng xã hội ñộc lập và tiên tiến nhất. Câu 3.Nguyễn Ái Quốc và vai trò của Người ñối với việc chuẩn bị về chính trị, tư tưởng và tổ chức cho việc thành lập chính ðảng của giai cấp vô sản ở Việt Nam. giàu truyền thống ñấu tranh cách mạng, lớn lên trong cảnh nước nhà bị thực dân Pháp ñộng là những người bị áp bức bóc lột.Giai cấp công nhân và nhân dân lao ñộng ở ñâu giáng vào bọn ñế quốc và gây tiếng vang lớn ñối với nhân dân Việt Nam, nhân dân của Lê Nin. Luận cương ñã vạch ra ñường lối chiến lược và sách lược của cách mạng nước ñúng ñắn cho dân tộc, ñó là con ñường kết hợp ñộc lập dân tộc với chủ nghĩa xã 3.Vai trò của Nguyễn Ái Quốc ñối với việc chuẩn bị về chính trị, tư tưởng và tổ chức cho việc thành lập chính ðảng của giai cấp vô sản ở Việt Nam. lột dã man của chủ nghĩa ñế quốc, góp phần làm thức tỉnh các dân tộc bị áp bức ñứng -Năm 1924, Người dự ðại hội lần thứ V của Quốc tế cộng sản, và ñọc tham luận Trong giai ñoạn này, những hoạt ñộng của Người chủ yếu trên mặt trận chính trị -Chủ nghĩa tư bản, chủ nghĩa ñế quốc là kẻ thù chung của giai cấp vô sản và nhân thể giải phóng giai cấp vô sản và nhân dân các nước thuộc ñịa. -Xác ñịnh giai cấp công nhân và nông dân là lực lượng nòng cốt của cách bị về tổ chức cho việc thành lập chính ðảng của giai cấp vô sản ở Việt Nam. xã” (Tổ chức của những người Việt Nam yêu nước tại Quảng Châu), và những thanh Hồng Thái, ñể thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên (6/1925) mà nòng cốt là việc chuẩn bị về chính trị, tư tưởng và tổ chức cho việc thành lập chính ðảng của giai -Cách mạng dân tộc dân chủ Trung Quốc phát triển mạnh, vụ phản biến của -ðại hội lần thứ V của Quốc tế Cộng sản với những nghị quyết quan trọng về -Từ cuối năm 1928 ñầu năm 1929 phong trào dân tộc dân chủ ở nước ta phát triển trong nội bộ của Hội diễn ra một cuộc ñấu tranh gay gắt xung quanh vấn ñề thành lập Hoàn cảnh ñó dẫn ñến sự phân hóa của Hội Việt Nam cách mạng thanh niên và -Cuối tháng 3/1929 một số hội viên tiên tiến của Hội Việt Nam cách mạng thanh -Tháng 5/1929 tại ðại hội lần thứ nhất của Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên �An Nam cộng sản ñảng: Sự ra ñời và hoạt ñộng của ðông Dương cộng sản ñảng ñã ảnh hưởng tích cực ñến bộ phận còn lại của Hội Việt Nam cách mạng thanh �ðông Dương cộng sản liên ñoàn: Sự ra ñời và hoạt ñộng của ðông Dương Tháng 9/1929 các hội viên tiên tiến của Tân Việt quyết ñịnh thành lập ðông 4.3Ý nghĩa lịch sử của sự xuất hiện ba tổ chức cộng sản ở Việt dấu sự trưởng thành của giai cấp công nhân Việt của việc thành lập ðảng cộng sản Việt Nam. Nội dung của bản Chính cương Yêu cầu cấp thiết của cách mạng Việt Nam lúc này là phải có sự lãnh ñạo thống *Ý nghĩa của Hội nghị thành lập ðảng: Hội nghị có ý nghĩa và giá trị như một ðại hội thành lập ðảng vì ñã thông qua ñường lối cho cách mạng Việt cộng sản Việt Nam ra ñời là kết quả tất yếu của cuộc ñấu tranh dân tộc và ñấu tranh giai cấp trong thời ñại mới, là sản phẩm của sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác- Lê Nin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước ở Việt Nam trong những năm -ðảng ra ñời là một bước ngoặt lịch sử vĩ ñại trong lịch sử dân tộc Việt Nam, Vì: ñây cách mạng Việt Nam trở thành một bộ phận khăng khít của cách mạng thé ñoạn: Trước hết làm cách mạng tư sản dân quyền và thổ ñịa cách mạng , sau ñó làm *.Nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam.ðánh ñổ ách thống trị của ñế quốc Pháp, vua quan phong kiến và tư sản phản cách mạng (nhiệm vụ dân tộc và dân chủ) *. Mục tiêu của cách mạng: Làm cho nước Việt nam hoàn toàn ñộc lập, dựng nên chính phủ và quân ñội công nông, tịch thu sản nghiệp của bọn ñế quốc, ñịa chủ, tư sản *Llực lượng cách mạng: Công nông là gốc của cách mạng ñồng thời phải liên kết với Tiểu tư sản, tư sản dân tộc và trung tiểu ñịa chủ chưa lộ rõ phản cách ñạo cách mạng: Là ðảng cộng sản Việt Nam ñội tiên phong của giai cấp *.Quan hệ quốc tế: Cách mạng Việt Nam là một bộ phận khăng khít của Cách -Vừa mới ra ñời ðảng cộng sản Việt Nam ñã phát ñộng ñược một cao trào cách -ðể tăng cường sự lãnh ñạo của ðảng ñối với phong trào cách mạng ñang dâng *.ðường lối của cách mạng: Lúc ñầu làm cách mạng tư sản dân quyền sau khi thắng lợi tiến thẳng lên cách mạng xã hội chủ nghĩa bỏ qua giai ñoạn phát triển tư bản *.Nhiệm vụ của cách mạng: ðánh ñổ phong kiến và ñế quốc.Hai nhiệm vụ ñó *.Mục tiêu của cách mạng: Làm cho ðông Dương hoàn toàn ñộc lượng tham gia: Công nhân và nông dân là gốc của cách hệ quốc tế.Cách mạng ðông Dương là một bộ phận của cách mạng thế xác ñời sống nhân dân lao ñộng hết sức cơ cực nhất là hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. -Do chính sách khủng bố trắng của thực dân Pháp sau cuộc khởi nghĩa Yên cộng sản Việt Nam ra ñời 3/2/1930 với ñường lối cách mạng ñúng ñắn ñã Từ ba nguyên nhân trên dẫn tới sự bùng nổ của phong trào cách mạng khắp từ Bắc chí Nam ñã biểu dương lực lượng của mình thông qua các cuộc mít -ðỉnh cao của phong trào cách mạng là cuộc biểu tình ngày 12/9/ 1930 của 2 vạn Trước khí thế ñấu tranh của quần chúng chính quyền ñịch ở nhiều ñịa phương bị Lần ñầu tiên nhân dân ta thực sự nắm chính quyền ở ñịa -ðó là cuộc tổng diễn tập ñầu tiên của nhân dân ta dưới sự lãnh ñạo của ðảng, chuẩn bị cho sự thắng lợi của cách mạng tháng Tám sau này. -Bài học về sử dụng bạo lực cách mang của quần chúng ñể giành chính quyền. Xô Viết Nghệ Tỉnh là hình thức sơ khai của chính quyền công nông ở nước ta.Chính quyền Xô Viết Nghệ Tĩnh ñã tỏ rõ bản chất cách mạng và tính ưu việt của quyền công nông ñầu tiên ở nước ta.Chính quyền của dân, do dân, vì dân. +Kẻ thù nguy hiểm của nhân nhân thế giới là chủ nghĩa phát xít. +Chủ trương thành lập mặt trân nhân dân ở các nước ñể chống chủ nghĩa phát xít -Ở Pháp năm 1936 Mặt trận nhân dân thắng cử và lên cầm phủ mặt trận nhân dân Pháp ñã thi hành một số chính sách tự do, dân chủ ở thuộc ñịa… -Cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 1933 và chính sách khủng bố kéo dài của thực thiện ñời sống và các quyền tự do dân chủ ñược ñặt ra một cách bức trương của ðảng: Căn cứ tình hình thế giới và trong nước vân dụng ñường lối của Quốc tê cộng sản, Hội nghị Trung ương ðảng ñã ñề ra chủ trương mới. -Xãc ñịnh kẻ thù: Kẻ thù cụ thể chủ yếu trước mắt của nhân dân ðông Dương -Xác ñịnh nhiệm vụ: Nhệm vụ trước mắt của nhân dân ðông Dương là chống chủ nghĩa phát xit, chống chiến tranh ñế quốc, ñòi những quyền tự do dân chủ, cơm áo và -Hình thức tập hợp lực lượng: Chủ trương thành lập mặt trận nhân dân phản ñế ðông Dương Brivie, dưới sự lãnh ñạo của ðảng quần chúng nhân dân nhất là công nhân và nông dân ñã tổ chức biểu dương lực lượng thông qua các cuộc mít tinh, biểu tuyên truyền chính sách của ðảng nhiều tờ báo công khai của ðảng, của Mặt trận , và ñưa người của ðảng vào Hội ñồng quản hạt Nam Kì, viện dân biểu Bắc Kì ñể ñấu tranh ñộng Pháp ở ðông Dương ngóc ñầu dậy phản công và ñàn áp phong trào cách mạng nước ta làm cho phong trào cách mạng thu hẹp dần ñến khi chiến tranh thế giới thứ hai -Qua phong trào uy tín và ảnh hưởng của ðảng ñược mở rộng và ăn sâu trong quần chúng, trình ñộ chính trị và khả năng công tác của cán bộ ñược nâng lên, tổ chức Với những ý nghĩa ñó phong trào dân chủ 1936-1939 ñược xem là cuộc diễn tập lần thứ hai của nhân dân Việt Nam chuẩn bị cho sự thắng lợi của Cách mạng tháng 5.So với thờ kì 1930-1931 những chủ trương sách lược cách mạng của ðảng do dân chủ và ân xá tù chính trị cho các nước thuộc ñịa. *Ở Viễn ðông: Nhật mở rộng xâm lược Trung Quốc và tiến sát biên giới Việt +Một là, phong trào cách mạng của nhân dân ðông Dương ñang dâng cao có thể các phong trào cách mạng của nhân dân ta, mặt khác chúng thỏa hiệp bắt tay câu kết với phần tử trong ñịa chủ và tư sản bất mãn với Pháp lập chính quyền tay sai ñể phục vụ �Trước những chuyển biến của tình hình thế giới và trong nước khi chiến tranh nhọn của cách mạng vào kẻ thù chủ yếu trước mắt là chủ nghĩa ñế quốc phát thức và phương pháp ñấu tranh: Dùng bạo lực cách mạng tức là ñấu tranh Câu 9.Hoàn cảnh lịch sử, nội dung, ý nghĩa và tầm quan trọng của Hội nghị TW do ðức ñứng ñầu làm cho tính chất của cuộc chiến tranh thay dân ta ngày càng ñược cách mạng hóa với nhiều cuộc ñấu tranh như khởi a.Nhận ñịnh của Hội nghị: Hội nghị nhận ñịnh mâu thuẫn giữa các dân tộc ta -Xác ñịnh kẻ thù: Kẻ thù của nhân dân ðông Dương lúc này là phát xit Nhật của toàn ðảng toàn quân và toàn dân ta. 3.Ý nghĩa và tầm quan trọng của Hội nghị TW ðảng lần thứ VIII việc chuyển hướng chỉ ñạo chiến lược cách mạng của ðảng ñã ñề ra từ Hội nghị lần VI. -Giải quyết ñúng ñắn giữa hai nhiệm vụ chiến lược chống ñế quốc và phong ñịnh ñối với thắng lợi của cách mạng tháng tám. Câu 10.Sự thành lập và ñóng góp của mặt trận Việt Minh ñối với cách mạng tháng lượng yêu nước của dân tộc ñể xây dựng khối ñoàn kết toàn dân, làm nhiệm vụ giải Hoạt ñộng chính của Mặt trận Việt Minh là xây dựng lực lượng chính trị, xây -Mặt trân việt Minh chủ trương thành lập các Hội cứu quốc như công nhân cứu Như vậy ñến ñầu năm 1945 mọi sự chuẩn bị cho cách mạng tháng tám của Mặt 3.ðóng góp của Mặt trận Việt Minh ñối với cách mạng tháng Tám năm 1945 Nam qua các thời kì lịch sử ñặc biệt là ñối với Cách mạng tháng Tám. toàn dân.Xây dựng lực lượng chính trị to lớn cho cách mạng thắng tập và tiến hành thành công quốc dân ðại hội Tân Trào 8/1945, huy ñộng nhân dân tham gia tổng khởi nghĩa tháng Tám, dưới sự lãnh ñạo của ðảng giành thắng khối ñoàn kết toàn dân, lãnh ñạo nhân dân xây dựng và bảo vệ chính quyền mới., chuẩn dung bản chỉ thị “Nhật pháp băn nhau và hành ñộng của chúng ta”. Diễn biến và ý nghĩa của cao trào kháng Nhật cứu dung bản chỉ thị “Nhật pháp băn nhau và hành ñộng của chúng rõ nguyên nhân và hậu quả của cuộc ñảo ñịnh kẻ thù:Kẻ thù chính duy nhất của nhân dân ta lúc này là phát xít Nhật không ñều nhau nên nơi nào thấy so sánh lực lượng giữa ta và ñịch có lợi cho cách *Ý nghia.Chỉ thị, “Nhật pháp băn nhau và hành ñộng của chúng ta”, có giá trị tiến hành một cao trào kháng Nhật cứu nước, tạo cơ sở cho sự sáng tạo của các ñịa 2. Diễn biến và ý nghĩa của cao trào kháng Nhật cứu trào kháng Nhật cứu nước là bước phát triển vượt bậc của cách mạng nước Câu 12.Cách mạng tháng tám 1945: Thời cơ, diễn biến, ý nghĩa lịch sử và bài học -Lực lượng cách mạng của ta lớn mạnh, nhân dân ñã sẵn sàng, ðảng ta có sự Như vậy cách mạng tháng Tám nổ ra trong ñiều kiện khách quan và chủ quan Hồ Chí Minh ñã chỉ rõ: “ðây là thời cơ ngàn năm có một cho dân tộc ta vùng dậy.Lần ðặt tên nước là Việt Nam dân chủ cộng với dân tộc: Cách mạng tháng Tám thành công là .một biến cố lịch sử vĩ -Cổ vũ mạnh mẽ tinh thần ñấu tranh của nhân dân các nước thuộc ñịa và nửa -Nắm vững ngọn cờ ñộc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, phải biết giải quyết -Biết tập hợp và tổ chức lực lượng cách mạng với nòng cốt là liên minh công 5.Nguyên nhân thành công của cách mạng tháng tám? quân Liên Xô và phe Dồng mimh ñã ñánh bại phát xít Nhật, kẻ thù của ta ñã gục ngã. ðó là cơ hội ñể nhân dân ta vùng lên giành chính tộc ta giàu truyền thống yêu nước và ñấu tranh chống giặc ngoại xâm. -Sự lãnh ñạo sáng suốt tài tình của ðảng ñứng ñầu là chủ tịch Hồ Chí Minh với -ðảng ta ñã có quá trình chuẩn bị chu ñáo cho thắng lợi của cách mạng tháng tám ðảng sáng suốt phát ñộng quần chúng nhân dân ñứng lên giành chính quyền trong thời Câu 13.Nét chính về tình hình nước ta năm ñầu tiên sau cách mạng tháng tám. -Sau chiến tranh thế giới thứ hai so sánh lực lượng cách mạng và phản cách mạng +Hệ thống các nước xã hội chủ nghĩa hình thành.Chủ nghĩa xã hội từ một nước là -Ta ñã giành ñược chính quyền, nhân dân ta làm chủ và quyết tâm bảo vệ thành minh lần lược kéo vào nước ta với âm mưu là bao vây và can thiệp cách mạng nước ta: Câu 14.Những chủ trương và biên pháp của ðảng nhằm giải quyết những khó khăn -Sau bầu cử Quốc hội là bầu cử Hội ñồnh nhân dân các cấp ñể củng cố chính *Ý nghĩa của cuộc tổng tuyển cử bầu Quốc hội và bầu cử Hội ñồng nhân dân -Kêu gọi tinh thần tự nguyên ñóng góp của nhân dân, thông qua quỹ ñộc lập và *Chủ với quân Tưởng ở miền Bắc ñể tập trung lực lượng chống Pháp nhân nhượng cho chúng một số quyền lợi về kinh tế và chính trị như nhận cung cấp chống phá của bọn tay sai của Tưởng, ta có ñiều kiện tập trung lực lượng chống Pháp ở lại xâm lược.Nhân dân Nam Bộ ñã anh dững chống Pháp bằng mọi thứ vũ khí có sẵn và lượng kháng chiến của ta; hai là phải ñụng ñộ với 20 vạn quân Tưởng , nên Pháp muốn ðây là một âm mưu thâm ñộc của kẻ thù ñặt cách mạng nước ta -Chính phủ Pháp công nhận nước ta là một quốc gia tự do nằm trong khối liên -Ta ñồng ý cho 15000 quân Pháp ra Miền Bắc thay cho quân Tưởng và rút dần cho chúng một số quyền lợi.(ðây là giới hạn cuối cùng của sự nhân nhượng) -ðập tan ý ñồ của Pháp trong việc câu kết với Tưởng ñể chống lại với nội phản: Kiên quyết vạch trần bộ mặt bán dân hại nước của chúng, trừng trị các tổ chức phản cách mạng và tay sai của Nhận xét và ý nghĩa của những giải pháp trên ñối với cuộc kháng chiến Câu 15.Nội dung cơ bản của ñường lối kháng chiến chồng thực dân Pháp xâm lược Ngay từ ñầu cuộc kháng chiến, ðảng ta mà ñứng ñầu là chủ tich Hồ Chí Mimh ñã vạch ra ñường lối kháng chiến ñể chỉ ñạo mọi mặt kháng chiến của quân và dân ta. -Bản chỉ thị Toàn dân kháng chiến của Ban thường vụ trung ương ðảng Từ những văn kiên ấy dần dần hình thành ñường lối kháng chiến của ta. lối ñó là: Kháng chiến toàn dân, toàn diện, trường kì, và tự lực cánh sinh. này ñã thể hiện tính chất của cuộc kháng chiến của nhân ta là: -Cuộc kháng của ta là một cuộc chiến tranh cách mạng chính nghĩa, chống lại một cuộc chến tranh phi nghĩa của thực dân kháng chiến của nhân dân ta nhằm mục ñích: Giành ñộc lập và thống nhất -Trong cuộc kháng chiến này, dân tộc việt Nam vừa ñấu tranh ñể tự cứu mình, vừa ñấu tranh cho hòa bình thế giới.Cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân Việt Nam do ñó còn là một cuộc chiến tranh tiến bộ vì tự do, ñộc lập, vì dân chủ hòa bình. như vậy là vì:Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng, vì lợi ích toàn dân nên phải do *Kháng chiến toàn diên: Là kháng chiến trên tất cả các mặt:Quân sự, chính trị, ðồng thời kháng chiến toàn diện còn ñể phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân. sáng suốt của ðảng ta, vận dụng một cách sáng tạo chủ nghĩa Mác- Lê Nin vào hoàn *Tự lực cánh sinh: Chủ yếu là dựa vào sức mình là chính (sức mạnh của nhân dân) không trông chờ ỷ lại vào bên ngoài, ñồng thời phải tranh thủ sự viện trợ của quốc *ý nghĩa và tác dụng của ñường lối kháng chiến chống Pháp Nó chứng tỏ cuộc kháng chiến của ta là chính nghĩa, nên ñược nhân dân ủng hộ. cuộc kháng chiến dưới sự lãnh ñạo của ñảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, dù phải trải qua Phối hợp với chiến trường Việt Bắc quân và dân cả nước phối hợp chiến ñấu phá -Là cuộc phản công lớn ñầu tiên của ta có ý nhĩa chiến lược quan trọng trong năm -Chứng minh sự ñúng ñắn của ñường lối kháng chiến lâu dài của ðảng và sự -Là mốc khởi ñầu của sự thay ñổi về tương lực lương có lợi cho ta. -Ngày 1/10/1949 Cách mạng Trung Quốc thành công, nước cộng hòa nhân dân -Từ tháng 1/1950, Liên Xô,Trung Quốc và các nước XHCN lần lược công nhận -Cuộc kháng chiến của nhân dân lào và Campuchia có bước phát triển trào phản ñối chiến tranh Việt Nam của nhân dân Pháp và nhân thế giới 3.Chủ trương và sự chuẩn bị của ta: -Là thất bại lớn của ñịch cả về quân sự lẫn chính trị, ñịch bị ñẩy vào thế phòng -Lực lượng kháng chiến của ta ngày càng lớn mạnh và trưởng tình hình ñó ñể cứu vãn tình thế thực dân Pháp tranh thủ thêm viện trợ của b.Mục ñích: Nhằm xoay chuyển tình thế của cuộc chiến tranh, tức là chuyển từ trường Miền Bắc, thực hiện tiến công chiến lược miền Nam, mở rộng ngụy quân và xây hiện sự cố gắng lớn nhất và cũng là cuối cùng của thực dân Pháp có sự ủng hộ và giúp ñỡ to lớn của Mỹ trong cuộc chiến tranh xâm lược ðông trương của ta: Tập trung lực lượng mở những cuộc tiến công vào những *Phương châm tác chiến của ta là: “Tích cực , chủ ñộng, cơ ñộng linh hoạt, ñánh b.Các cuộc tiến công chiến lược của ta trong ðông Xuân ðông xuân 53-54, thực hiện chủ trương chiến lược của ðảng ta chủ ñộng Tóm lại.Trong ðông Xuân 53-54, quân và dân ta ñã chủ ñông tấn công ñịch trên -Trong tình thế kế hoạch Na Va bước ñầu bị phá sản, Pháp và Mỹ tập trung xây 2Chủ trương và sự chuẩn bị của ta: -ðập ta hoàn toàn kế hạch Na va và mọi mưu ñồ chiến lược của Pháp Mỹ. -ðây là chiến thắng oanh liệt nhất của quân và dân ta trong cuộc kháng chiến nghĩa anh hùng cách mạng của quân và dân ta. -Góp phần làm lung lay và tan rã hệ thống thuộc ñịa của chủ nghĩa thực dân. Câu 20.Nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống có sự lãnh ñạo sáng suốt và tài tình của ðảng ñứng ñầu là Chủ Tịch Hồ Chí Minh với ñường lối quân sự, chính trị ngoại giao ñúng ñắn, ñó là: Kết hợp ñộc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội, thực hiện ñường lối kháng chiến toàn dân, toàn diện trường kỳ -Nhờ toàn ðảng, toàn quân và toàn dân ta ñoàn kết một lòng quyết tâm chiến ñấu Xô, Trung Quốc và các nước xã hội chủ nghĩa, sự ñồng tình ủng hộ của nhân dân tiến -Mở ra một kỹ nguyên mới trong lịch sử dân tộc: ðộc lập tự do và ñi lên chủ lược và nô dịch của chủ nghĩa ñế quốc, góp phần làm tan rã hệ thống thuộc ñịa của ñể ngăn chặn phong trào giải phóng dân tộc và ảnh hưởng của chủ nghĩa xã hội ở vùng miền Nam là: Khởi nghĩa giành chính quyền về tay nhân dân bằng lực lượng chính trị của quần chúng là chủ yếu, kết hợp với ñấu tranh vũ trang ñể ñánh ñổ ách thống trị của -Từ phong trào Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam ra ñời -Làm phá sản chiến lược chiến tranh một phía của Mỹ. Âm mưu và thủ ñoạn của Mĩ-ngụy, trong chiến lược “ Chiến tranh ñặc và dân ta ñã chiến ñấu chống “Chiến tranh ñặc biệt” ñó như thế lược“ Chiến tranh ñặc biệt” của Mỹ-Ngụy ở miền Nam Việt Nam. khí trang bị và phương tiện chiến tranh của Mỹ. vô cùng thâm ñộc của loại hình chiến tranh xâm lược thực dân kiểu mới của Mỹ. -Mỹ thực hiện chiến tranh ñặc biệt bằng lực lượng chính là ngụy quân với vũ khí -ðể kiểm soát nhân dân và cô lậplực lượng cách mạng miền Nam Mỹ ngụy ráo 2.Quân và dân ta ñã chiến ñấu chống “Chiến tranh ñặc biệt” Câu 23.Âm mưu và thủ ñoạn của Mĩ-ngụy, trong chiến lược “ Chiến tranh cục bộ” Quân và dân ta ñã chiến ñấu chống “Chiến tranh cục bộ” ñó như thế lược“ Chiến tranh Cục bộ” của Mỹ-Ngụy ở miền Nam Việt tranh Cục bộ là một hình thức chiến tranh xâm lược thực dân kiểu mới Mỹ giữ vai trò quan trọng, cùng với vũ khí và phương tiện chiến tranh của Mỹ. *Âm mưu: ðẩy mạnh chiến tranh xâm lược, ñàn áp và bình ñịnh cho ñược miền 2.Cuộc chiến ñấu của quân và dân ta chống “Chiến tranh Cục bộ”. -Sau một ngày chiến ñấu ta ñã ñẩy lùi ñược cuộc hành quân của ñịch, tiêu diệt *Ý nghĩa: Chiến thắng Vạn Tường chứng tỏ quân dân miền Nam hoàn toàn có ñũ -Quân và dân ta ñã ñập tan cuộc phản công lần thứ nhất của ñịch loại khỏi vòng lược qui mô lớn lần thứ hai với 895 cuộc hành quân vào hướng chính là miền ðông Nam Bộ với ý ñồ là tiêu diệt quân chủ lực và cơ quan ñầu não của ta. -Quân và dân ta ñã ñập tan cuộc phản công lần thứ hai của ñịch loại khỏi vòng *Ý nghĩa:Với chiến thắng trong hai mùa khô làm cho gọng kìm tìm diệt của ñịch ta sau hai mùa khô và làm cho tinh thần chiến ñấu của binh �Ta chủ trương mở cuộc tổng tiến công và nổi dậy trên toàn miền Nam, trọng tết Mậu Thân).Ta tiến công vào hầu hết các ñô thị miền Nam và diễn ra qua ba 24.Âm mưu và thủ ñoạn của Mĩ-ngụy, trong chiến lược “ Việt Nam hóa” chiến và dân ta ñã chiến ñấu chống chiến lược “Việt Nam hóa ” ñó như thế Nam và chiến tranh phá hoại ở miền Bắc. * Việt Nam hóa chiến tranh là hình thức chiến tranh xâm lược thực dân kiểu mới của Mỹ, ñược tiến hành bằng quân ñội tay sai là chủ yếu, có sự hổ trợ của một lực -Xoa diệu dư luận của nhân dân Mỹ và nhân dân thế giới ñể tiếp tục cuộc chiến 2.Quân dân miền Nam ñánh bại chiến lược Việt Nam hóa chiến nhân dân trong nước và thế giới ủng hộ kết chiến ñấu của ba nước trong chống kẻ thù chung. - Phong trào ñấu tranh của các tầng lớp nhân dân, học sinh, sinh viên ngày càng -ðầu năm 1972 ta chủ ñộng mở cuộc tiến công chiến lược ñánh vào quân một ñòn nặng nề vào quân ngụy và quốc sách bình ñịnh của chiến lược bại của chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh Câu 25.Cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975: Chủ trương, kế hoạch của ta, diễn biến, kết quả, nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử. -Quân Mỹ và quân ðồng minh rút hết về nước làm cho chính quyền và quân ñội -Ở miền Nam: Lực lượng cách mạng trưởng thành, vùng giải phóng ñược mở -Trong khi Bộ chính trị ñang họp thì ngày 6/1/1975 quân dân miền Nam giải -Khu vực và mục tiêu tấn công lớn của ta là Tây Nguyên với trận ñánh mỡ màn * Ý nghĩa: Chiến dịch Tây Nguyên ñã mở ra quá trình sụp ñổ hoàn toàn của ngụy ñưa cuộc tổng tiến công và nổi dậy của quân và dân ta tiến lên một bước mới với sức kích vào trung tâm thành phố ñánh chiếm các cơ quan ñầu não của chính quyền Sài gòn -Chiến dịch Hồ Chí Minh là thắng lợi to lớn nhất, oanh liệt nhất của nhân dân -ðây là thắng lợi vĩ ñại nhất trong lịch sử 4000 năm của dân tộc. -Làm ñảo lộn chiến lược toàn cầu của Mỹ, tạo ñiều kiện thuận lợi cho phong trào Pu Chia và cách mạng Lào tiến lên giải phóng hoàn toàn ñất nước trong năm huy ñược sức mạnh ñoàn kết toàn dân.Tiêu biểu là sự ñoàn kết của quân -Sự ñoàn kết chiến ñấu của ba nước ðông 26.Nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Mĩ -Nhờ có sự lãnh ñạo sang suốt tài tình của ðảng với ñường lối chính trị, quân sự hội chủ nghĩa ở miền Bắc và Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam. Mỹ cứu nước do ðảng ta lãnh ñạo, truyền thống ñó ñược phát huy cao ñộ và nhân lên -Tình ñoàn kết gắn bó giữa nhân dân ba nước ðông Dương trong cuộc ñấu tranh chống một kẻ thù chung ñã tạo nên sức mạnh to lớn cho lực lượng chung của cách -Sự ñồng tình ủng hộ, giúp ñỡ to lớn của các lực lượng cách mạng, hòa bình dân Nhất là Liên Xô Trung Quốc và các nước xã hội chủ nghĩa anh những nguyên nhân trên thì sự lãnh ñạo của ðảng với ñường lối chính trị, là một nhân tố quyết ñịnh cho mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. 2.Ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước. -Là thắng lợi vĩ ñại nhất trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc dân tộc: Kết thúc 21 năm kháng chiến chống Mỹ và 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, -Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ ñã chấm dứt vĩnh viễn ách thống trị của chủ nghĩa ñế quốc ở nước ta hơn một thế kỹ. mạng dân tộc dân chủ nhân dân trong cả nước, thực hiện thống nhất nước lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ ñã mở ra một kỹ nguyên mới trong lịch sử dân tộc-Kỹ nguyên ñất nước ñộc lập, thống nhất , ñi lên Chủ nghĩa xã lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ ñã ñập tan cuộc phản kích lớn nhất của các lực lượng phản cách mạng sau chiến tranh thế giới thứ lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ ñã phá vỡ phòng tuyến quan trọng ngăn chặn chủ nghĩa cộng sản ở ðông Nam Á của ñế quốc Mỹ, góp phần làm ñảo lộn chiến lược toàn cầu phản cách mạng của lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ ñã tăng cường liên minh chiến ñấu giữa ba dân tộc ðông Dương, tăng cường lực lượng cách mạng thế giới, là nguồn cổ vũ ñộng viên to lớn ñối với phong trào cách mạng thế giới, các dân tộc ñang ñấu tranh Câu 27.Hoàn cảnh lịch sử; chủ trương; ñường lối ñổi mới của ðảng và những thành tựu cơ bàn của công cuộc ñổi mới của nước ta từ năm 1986 ñến năm và nhân dân ta ñã ñạt ñược những thành tựu và tiến bộ ñáng kể trong lĩnh vự kinh tế - xã hội và trong cuộc ñấu tranh bảo vệ Tổ quốc. của ðảng ñược ñề ra lần ñầu tiên tại ðại hội toàn quốc lần thứ VI ñó ñiểm ñúng ñắn về Chủ nghĩa xã hội, những hình thức bước ñi và biện pháp thích hợp. -Xây dựng nhà nước xã hội chủ nghĩa, nhà nước của dân, do dân và vì dân. ñộng lực của công cuộc ñổi mới ở nước ta. -ðối mới là nội dung là phương thức hoạt ñộng của nhà nước và các ñoàn thể (Thành tựu và ưu ñiểm bước ñầu của công cuộc ñổi mới ở nước ta). ñi vào cuộc sống và ñạt ñược những thành tựu bước ñầu rrất quan trọng, chủ yếu là -Thắng lợi cơ bản có ý nghĩa chiến lược lâu dài là chủ trương ñổi mới của ðảng ñã thật sự phát huy quyền làm chủ kinh tế của nhân dân, ñã khơi dậy tiềm năng và sức