Thông tư số 46/2015/TT-BCT

Thể loại: Lĩnh vực khác
Lượt xem: 144,527Lượt tải: 6Số trang: 24

Mô tả tài liệu

Thông tư số 46/2015/TT-BCT quy định kiểm tra về chất lượng sản phẩm trong sản xuất thuộc phạm vi quản lý của bộ công thương. Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Tóm tắt nội dung

ww w.Lua tVietna m.vn ww w.Lua tVietna m.vn ww w.Lua tVietna m.vn ww w.Lua tVietna m.vn ww w.Lua tVietna m.vn ww w.Lua tVietna m.vn ww w.Lua tVietna m.vn ww w.Lua tVietna m.vn ww w.Lua tVietna m.vn ww w.Lua tVietna m.vn ww w.Lua tVietna m.vn ww w.Lua tVietna m.vn ww w.Lua tVietna m.vn ww w.Lua tVietna m.vn ww w.Lua tVietna m.vn ww w.Lua tVietna m.vn ww w.Lua tVietna m.vn ww w.Lua tVietna m.vn ww w.Lua tVietna m.vn ww w.Lua tVietna m.vn ww w.Lua tVietna m.vn ww w.Lua tVietna m.vn ww w.Lua tVietna m.vn ww w.Lua tVietna m.vn