Thông tư số 46/2015/TT-BCT

Thông tư số 46/2015/TT-BCT

Thể loại: Lĩnh vực khác
Lượt xem: 144,536Lượt tải: 6Số trang: 24

Mô tả tài liệu

Thông tư số 46/2015/TT-BCT quy định kiểm tra về chất lượng sản phẩm trong sản xuất thuộc phạm vi quản lý của bộ công thương. Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Tóm tắt nội dung