Quyết định số 3420/QĐ-UBND tỉnh Bình Phước

Quyết định số 3420/QĐ-UBND tỉnh Bình Phước

Thể loại: Lĩnh vực khác
Lượt xem: 51,983Lượt tải: 9Số trang: 22

Mô tả tài liệu

Quyết định số 3420/QĐ-UBND ban hành giao kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Tóm tắt nội dung

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Phước, ngày 29 tháng 12 năm ĐỊNH GIAO KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2018 CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày cứ Nghị quyết số ngày của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018; Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số ngày 1. Giao, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 cho các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và các đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện (Có hệ thống chỉ tiêu kế hoạch chi tiết kèm 2. Căn cứ kế hoạch được giao, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua và triển khai cho các đơn vị trực thuộc thực hiện, đồng thời gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh trước ngày 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị thuộc tỉnh; Chủ tịch Hội đồng nhân dân và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày nhận: - UBTVQH, Chính phủ; - VPQH, VPCP, Bộ: KH&ĐT, TC; - TTTU, TT. HĐND tỉnh; - CT, PCT UBND tỉnh; - Như Điều 3; - Huyện, Thị ủy, TT. HĐND các huyện, thị xã; - LĐVP, các Phòng, Trung tâm; - Lưu: VT. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CHỦ Văn SỐ CHỈ TIÊU KINH TẾ XÃ HỘI CHỦ YẾU NĂM 2018 (Kèm theo Quyết định số ngày của UBND tỉnh Bình 2017 KH 2018 Ghi tiêu kinh độ tăng GDP (giá ss cấu kinh tế (theo giá hiện Nông, lâm, thủy Công nghiệp - Xây Dịch bình quân đầu kim ngạch xuất kim ngạch nhập ngân sách (thu nội địa và XNK) Tỷ ngân sách Tỷ doanh nghiệp thành lập mới trong hợp tác xã thành lập mới trong tiêu xã hội, môi lệ trường đạt chuẩn quốc lệ hộ nghèo tiếp cận đa chiều giảm trong lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh giường bệnh/vạn bác sỹ/ vạn dân Bác lệ bao phủ bảo hiểm y động được giải quyết việc lệ lao động qua đào lệ hộ dân sử dụng lệ dân số nông thôn dùng nước hợp vệ lệ che phủ rừng xã đạt chuẩn nông thôn mới tăng thêm trong lệ khu công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi HOẠCH SẢN XUẤT NÔNG LÂM NGHIỆP NĂM 2018 (Kèm theo Quyết định số ngày của UBND tỉnh Bình THỰC HIỆN NĂM 2017 KẾ HOẠCH NĂM 2018 PHÂN THEO HUYỆN, THỊ XÃ PHÂN THEO HUYỆN, THỊ XÃ PHÂN THEO HUYỆN, THỊ XÃ PHÂN THEO HUYỆN, THỊ XÃ PHÂN THEO HUYỆN, THỊ XÃ PHÂN THEO HUYỆN, THỊ XÃ PHÂN THEO HUYỆN, THỊ XÃ PHÂN THEO HUYỆN, THỊ XÃ PHÂN THEO HUYỆN, THỊ XÃ PHÂN THEO HUYỆN, THỊ XÃ PHÂN THEO HUYỆN, THỊ LONG ĐỒNG XOÀI BÌNH LONG PHÚ RIỀNG BÙ GIA MẬP LỘC NINH BÙ ĐỐP HỚN QUẢN ĐỒNG PHÚ BÙ ĐĂNG CHƠN DIỆN TÍCH GT DTGT cây hằng lượng lương thực có lương tích cây LT có tích lúa gieo tích các loại cây chất chất bột thực các các công nghiệp hàng TĂGS & cây HN thức ăn gia hàng năm DT CÂY LÂU tích cây diện Diện tích trồng Diện tích cho sản Năng Sản Tổng diện Diện tích trồng Diện tích cho sản Năng suất Sản Tổng diện Diện tích trồng Diện tích cho sản Năng Sản lượng (mủ Tổng diện Diện tích trồng Diện tích cho sản Năng Sản diện Diện tích trồng Diện tích cho sản Năng Sản tích cây ăn quả diện Diện tích trồng Diện tích cho sản Năng Sản diện Diện tích trồng Diện tích cho sản Năng Sản diện Diện tích trồng Diện tích cho sản Năng Sản diện Diện tích trồng Diện tích cho sản Năng Sản diện Diện tích trồng Diện tích cho sản Năng Sản diện Diện tích trồng Diện tích cho sản Năng Sản diện Diện tích trồng Diện tích cho sản Năng Sản tạp, cây ăn quả diện Sản lượng các XÃ VỀ ĐÍCH NÔNG THÔN Long Hưng Xã Đa Kia Xã  Lộc Tấn, Lộc Thạnh Xã Tân Thành Xã An Khương Xã Tân Hòa Xã Phú Sơn Xã Minh Long   KẾ HOẠCH SẢN XUẤT NGÀNH CÔNG NGHIỆP NĂM 2018 (Kèm theo Quyết định số ngày 29 tháng 12 năm 2017 của UBND tỉnh Bình 2017 KH 2018 Chia Đồng Xoài TX Bình Long TX Phước Long Đồng Phú Bù Gia Mập Phú Riềng Lộc Ninh Bù Đốp Bù Đăng Chơn Thành Hớn trị SXCN (Giá so sánh 2010) Tỷ vực nhà nước Tỷ vực ngoài nhà nước Tỷ vực có vốn đầu tư nước ngoài Tỷ phẩm chủ xây dựng các xây dựng các loại 1000 điều bột sắn, bột dong sản măng Pooclan đen 1000 xi măng 1000 phẩm khác Tỷ HOẠCH SẢN XUẤT NGÀNH THƯƠNG MẠI NĂM 2018 (Kèm theo Quyết định số ngày 29 tháng 12 năm 2017 của UBND tỉnh Bình tiêu Đơn vị tính Ước thực hiện năm 2017 Kế hoạch năm 2018 Ghi chú I Kim ngạch xuất hàng chủ cao su thành điều và các sản phẩm từ sắn 1000 phẩm từ cao su (trừ săm, lốp) 1000 và các sản phẩm từ gỗ 1000 và các sản phẩm từ giấy 1000 các loại 1000 dệt may 1000 dép các loại 1000 hóa khác 1000 ngạch nhập hàng chủ điều chất 1000 dẻo nguyên liệu 1000 phụ liệu dệt, may, da, giày 1000 vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện điện tử 1000 móc thiết bị, dụng cụ phụ trợ khác 1000 thép các loại 1000 hóa khác 1000 mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng Tỷ HOẠCH DÂN SỐ SỬ DỤNG ĐIỆN NĂM 2018 (Kèm theo Quyết định số ngày 29 tháng 12 năm 2017 của UBND tỉnh Bình tiêu Đơn vị tính Ước thực hiện năm 2017 Kế hoạch năm 2018 Ghi lệ dân số sử dụng HOẠCH TỶ LỆ KCN ĐANG HOẠT ĐỘNG CÓ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI TẬP theo Quyết định số ngày 29 tháng 12 năm 2017 của UBND tỉnh Bình tiêu Đơn vị tính Ước thực hiện năm 2017 Kế hoạch năm 2018 Ghi lệ khu công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi HOẠCH DÂN SỐ SỬ DỤNG NƯỚC SẠCH VÀ TỶ LỆ CHE PHỦ RỪNG NĂM 2018 (Kèm theo Quyết định số ngày 29 tháng 12 năm 2017 của UBND tỉnh Bình tiêu Đơn vị Kế hoạch năm 2017 Ghi lệ dân số nông thôn sử dụng nước hợp vệ lệ che phủ rừng chung toàn HOẠCH SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM 2018 NĂM HỌC 2018 theo Quyết định số ngày 29 tháng 12 năm 2017 của UBND tỉnh Bình hoạch 2018 Chia theo huyện, thị xã Chia theo huyện, thị xã Chia theo huyện, thị xã Chia theo huyện, thị xã Chia theo huyện, thị xã Chia theo huyện, thị xã Chia theo huyện, thị xã Chia theo huyện, thị xã Chia theo huyện, thị xã Chia theo huyện, thị xã Chia theo huyện, thị Xoài Bình Long Đồng Phú Hớn Quản Chơn Thành Bù Gia Mập Phú Riềng Lộc Ninh Bù Đốp Bù Số Số Số học đó: Học sinh dân tộc thiểu Số Số giáo Tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi đi học mẫu giáo (3-5 số học sinh đầu Tiểu đó: Học sinh dân tộc thiểu Trung học cơ đó: Học sinh dân tộc thiểu Phổ thông trung đó: Học sinh dân tộc thiểu số Tiểu Trung học cơ Trung học phổ số giáo Tiểu Trung học cơ Trung học phổ lệ học sinh đi học đúng độ Tiểu Trung học cơ Trung học phổ xã, phường có trường tiểu học, nhà trẻ mẫu lệ % trên tổng số xã, học sinh được phổ cập giáo dục THCS học xã đạt phổ cập lệ xã đạt phổ cập huyện đạt phổ cập lệ huyện đạt phổ cập túc văn mù xóa mù lệ phổ cập mầm non 5 lệ phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ HOẠCH TUYỂN MỚI ĐÀO TẠO NĂM 2018 (Kèm theo Quyết định số ngày 29 tháng 12 năm 2017 của UBND tỉnh Bình đào hoạch năm 2018 Ghi tạo bồi dưỡng cán bộ công chức nhà cử cử TIÊU KẾ HOẠCH NGÀNH Y TẾ NĂM 2018 (Kèm theo Quyết định số ngày 29 tháng 12 năm 2017 của UBND tỉnh Bình tiêu Đơn vị tính Kế hoạch năm 2018 Ghi án Phòng chống sốt bệnh nhân sốt số được bảo vệ PCSR bằng phun hóa chất, tẩm màng 1000 lượt bệnh nhân điều trị sốt án phòng chống sốt xuất lệ lệ án phòng chống hiện bệnh nhân AFB(+) lệ điều trị khỏi và hoàn thành điều án phòng chống người được khám sàng lọc Nghìn bệnh nhân mới được phát hiện Bệnh bệnh nhân đa hóa trị liệu Bệnh bệnh nhân được chăm sóc tàn tật Bệnh án bảo vệ sức khỏe tâm thần cộng xã triển khai dự bệnh nhân được chữa ổn định Bệnh án phòng chống tăng huyết số người được khám sàng xã được triển khai dự án phòng chống đái tháo số người được khám sàng xã được triển khai dự án tiêm chủng mở trẻ em < 1tuổi tiêm chủng đầy lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy án chăm sóc sức khỏe sinh lệ phụ nữ có thai được quản lệ phụ nữ có thai được khám thai >3 lần trong 1 thai lệ phụ nữ đẻ tại cơ sở y lệ tử vong trẻ đẻ lệ phụ nữ 15-49 tuổi được khám và điều trị phụ án phòng chống SDD trẻ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị SDD (cân lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị SDD (chiều án đảm bảo chất lượng vệ sinh sở KD thực phẩm & DV ăn uống đạt tiêu lệ khống chế tối đa dân mắc ngộ độc thực phẩm trên 100.000 dân % dân xã phường đạt tiêu chuẩn VSTP thức ăn đường án PC mẫu giám sát lệ người nhiễm HIV được quản lý, tư vấn và chữa nghiệp bảo hiểm y lệ bao phủ bảo hiểm y người tham gia bảo hiểm y tế bắt cấp các dịch vụ cơ sở hạ tầng thiết xã có trạm y Tỷ lệ % trên tổng số đó: Số xã đạt chuẩn quốc gia về y tế (theo chuẩn giường bác sỹ/10.000 dân Bác lệ trạm y tế xã có bác TIÊU KẾ HOẠCH GIƯỜNG BỆNH NĂM 2018 CHIA THEO HUYỆN, THỊ (Kèm theo Quyết định số ngày 29 tháng 12 năm 2017 của UBND tỉnh Bình Thị xã Tổng số Chia ra Chia ra Chia bệnh bệnh tại trung tâm y tế huyện, trạm y xã Đồng Đồng xã Bình Chơn Lộc Bù xã Phước Bù Hớn Bù Gia Phú viện viện y học cổ HOẠCH HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA - THỂ THAO VÀ DU LỊCH NĂM 2018 (Kèm theo Quyết định số ngày 29 tháng 12 năm 2017 của UBND tỉnh Bình tiêu Đơn vị Kế hoạch 2018 Ghi động thể thao quần người tập luyện thường lệ so với tổng dân hộ gia đình thể thao Gia lệ so với tổng số lệ số trường học thực hiện giáo dục thể trường hoạt động TDTT ngoại lệ so với tổng số trường CLB thể dục thể thao thành tích tạo VĐV năng khiếu ban tạo vận động viên đội VĐV đạt đẳng huy chương qua thi đấu các giải khu vực và toàn Huy chương Huy chương Huy chương động du số lượt Khách nội địa Lượt Khách quốc tế Lượt doanh thu Tỷ động gia lệ xã, phường có ban chỉ đạo mô hình chống lệ xã, phường có CLB gia đình phát lệ xã, phường có tổ chức hoạt động tuyên truyền giáo dục đời sống gia lệ xã, phường xây dựng kế hoạch công tác gia đình và phòng chống động ngành thư số thư viện trên địa bàn tỉnh Thư số sách có trong thư viện Đầu số báo, tạp chí trong thư động bảo tồn, bảo bảo tàng, nhà truyền tích lịch sử, văn hóa Di vật Hiện số di tích được sửa chữa tu bổ Di động nhà văn hóa-TT lưu động thông tin tuyên số đội thông tin lưu buổi hoạt động văn hóa quần số trung tâm văn số câu lạc bộ văn xã phường có nhà văn hóa, thư viện xã, động nghệ đoàn hoạt động chuyên do ngành VHTT quản động phát hành phim và chiếu chiếu chiếu buổi lượt người xem 1000 động phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời lệ hộ gia đình đăng ký thực hiện gia đình văn lệ hộ gia đình đạt danh hiệu "Gia đình văn lệ khu dân cư đạt danh hiệu tiên tiến (xuất lệ cơ quan đăng ký "nếp sống văn lệ cơ quan đạt danh hiệu"nếp sống văn lệ xã phường có nhà văn hóa thư HOẠCH PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH NĂM 2018 (Kèm theo Quyết định số ngày 29 tháng 12 năm 2017 của UBND tỉnh Bình tiêu Đơn vị Kế hoạch 2018 Ghi giờ phát giờ phát lượng phát hình bằng tiếng dân lượng phát thanh bằng tiếng dân hộ được xem đài truyền hình Việt lệ hộ xem được xem truyền hình Việt hộ được nghe đài tiếng nói Việt lệ hộ được nghe phát thanh Việt HOẠCH DẠY NGHỀ VÀ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM NĂM 2018 (Kèm theo Quyết định số ngày 29 tháng 12 năm 2017 của UBND tỉnh Bình hoạch 2018 CHIA THEO HUYỆN, THỊ CHIA THEO HUYỆN, THỊ CHIA THEO HUYỆN, THỊ CHIA THEO HUYỆN, THỊ CHIA THEO HUYỆN, THỊ CHIA THEO HUYỆN, THỊ CHIA THEO HUYỆN, THỊ CHIA THEO HUYỆN, THỊ CHIA THEO HUYỆN, THỊ CHIA THEO HUYỆN, THỊ CHIA THEO HUYỆN, THỊ CHIA THEO HUYỆN, Xoài Đồng Phú Bình Long Chơn Thành Lộc Long Bù Đốp Bù Đăng Hóm Quản Bù Gia Mập Phú VL tỉnh Ghi lao động được giải  quyết việc làm mới trong Lao động Số lao động được giải quyết việc làm mới từ Quỹ cho vay giải quyết việc lao động xuất khẩu trong người trong độ tuổi lao động có khả năng lao lao động được đào tạo nghề hàng lệ lao động được đào tạo so với tổng số lao hộ được vay vốn tạo việc lệ sử dụng thời gian lao động của lực lượng lao động trong độ tuổi ở nông HOẠCH DÂN SỐ NĂM 2018 (Kèm theo Quyết định số ngày 29 tháng 12 năm 2017 của UBND tỉnh Bình tỉnh CHIA THEO HUYỆN, THỊ CHIA THEO HUYỆN, THỊ CHIA THEO HUYỆN, THỊ CHIA THEO HUYỆN, THỊ CHIA THEO HUYỆN, THỊ CHIA THEO HUYỆN, THỊ CHIA THEO HUYỆN, THỊ CHIA THEO HUYỆN, THỊ CHIA THEO HUYỆN, THỊ CHIA THEO HUYỆN, THỊ CHIA THEO HUYỆN, Xoài Bù Đốp Lộc Ninh Bình Long Hớn Quản Chơn Long Bù Gia Mập Phú Riềng Bù Đăng Đồng số đầu số cuối số trung suất lệ tăng tự lệ phát triển dân người mới sử dụng biện pháp tránh HOẠCH CHƯƠNG TRÌNH GIẢM NGHÈO NĂM 2018 (Kèm theo Quyết định số ngày 29 tháng 12 năm 2017 của UBND tỉnh Bình thực hiện năm 2017 Kế hoạch 2018 Ghi số hộ của toàn hộ nghèo theo chuẩn tiếp cận đa hộ thoát khỏi đói nghèo trong lệ hộ nghèo theo chuẩn tiếp cận đa giảm tỷ lệ hộ