Bài giảng Marketing quốc tế - Chương 2: Môi trường Marketing quốc tế

Bài giảng Marketing quốc tế - Chương 2: Môi trường Marketing quốc tế

Thể loại: Marketing Bán hàng
Lượt xem: 58,989Lượt tải: 10Số trang: 24

Mô tả tài liệu

Bài giảng Marketing quốc tế: Chương 2 - Môi trường Marketing quốc tế khái quát môi trường Marketing quốc tế, môi trường vĩ mô trong Marketing quốc tế, môi trường vi mô trong Marketing quốc tế. Bài giảng phục vụ cho các bạn chuyên ngành Marketing.

Tóm tắt nội dung

22 - 06 - 2006 Marketing quốc tế QUỐC ĐẠI HỌC Trần văn Thi 22 - 06 - 2006 Môi trường marketing quốc tế 2 Chương 2 : MÔI TRƯỜNG MARKETING QUỐC TẾ I - Khái quát môi trường marketing quốc tế II - Môi trường vĩ mô trong marketing quốc tế III – Môi trường vi mô trong marketing quốc tế 22 - 06 - 2006 Môi trường marketing quốc tế 3 I - KHÁI QUÁT MƠI TRƯỜNG MARKETING QUỐC TẾ 1.1 - Định nghĩa 1.2 - Ý nghĩa nghiên cứu môi trường quốc tế 1.3 - Các lọai môi trường marketing quốc tế 22 - 06 - 2006 Môi trường marketing quốc tế 4 II – MÔI TRƯỜNG VĨ MÔ TRONG MARKETING QUỐC TẾ 2.1 - Môi trường kinh tế tài chính - Môi trường kinh tế + GDP & GNP + Tốc độ tăng trưởng kinh tế + Cán cân thanh tóan + Tình hình lạm phát, tỷ giá hối đóai và kiểm sóat 22 - 06 - 2006 Môi trường marketing quốc tế 5 II – MÔI TRƯỜNG VĨ MÔ TRONG MARKETING QUỐC TẾ 2.1 - Môi trường kinh tế tài chính - Môi trường tài chính + Khả năng sử dụng có hiệu quả về ngọai hối + Vốn địa phương tham gia trong xí nghiệp liên doanh + Ngân hàng và việc cung cấp tín dụng + Nguồn vốn sẳn có để cho vay + Khả năng hòan vốn và miễn giảm thuế + Khả năng bảo hiểm + Hiệu lực của các pháp định địa - 06 - 2006 Môi trường marketing quốc tế 6 II – MÔI TRƯỜNG VĨ MÔ TRONG MARKETING QUỐC TẾ 2.2 - Môi trường luật pháp + Chính sách ngọai thương của quốc gia sở tại + Chiến lược kinh tế-chính trị, đầu tư trong và ngòai nước + Thỏa hiệp quốc tế mà quốc gia đó đã,đang và sẽ tham gia + Đảm bảo của CQ về bản quyền và chuyển vốn về nước + Những luật lệ đặc biệt về đầu tư, độc quyền, sở hữu + Thủ tục hành chính và các quy định về dân tộc và MFN + Các lọai thuế suất, thủ tục hải quan + Những đặc quyền về - 06 - 2006 Môi trường marketing quốc tế7 MỨC ĐỘ HỘI NHẬP CỦA MỘT QUỐC GIA Đặc điểm hàng rào thuế trong T/viên X X X X X Chính sách thuế chung ngòai TV X X X X Tụ do di chuyển vốn và lao động X X X Hội nhập các chính sách kinh tế X X Hội nhập chính trị X 22 - 06 - 2006 Môi trường marketing quốc tế 8 II – MÔI TRƯỜNG VĨ MÔ TRONG MARKETING QUỐC TẾ 2.3 - Môi trường chính trị a) - Môi trường chính trị trong nước b) – Môi trường chính trị ở hải ngọai + Vai trò của các đảng phái chính trị, quyền lực giữa các dân tộc trong một nước, mức độ ổn định c/trị + Khả năng tham gia các cuộc chiến tranh ở nước ngòai + Mối quan hệ (có tốt hay không) của nước sở tại đ/v ta + Tình trạng tham nhũng, quan liêu hành chính, sự ổn định của các văn bản pháp quy + Khả năng xảy ra rủi ro chính trị vĩ mô và vi mô 22 - 06 - 2006 Môi trường marketing quốc tế 9 II – MÔI TRƯỜNG VĨ MÔ TRONG MARKETING QUỐC TẾ NHỮNG BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU RỦI RO CHÍNH TRỊ - Hợp tác với các đối tác địa phương - Vay vốn ở ngân hàng địa phương - Tối thiểu hóa việc đầu tư tài sản cố định - Hội nhập dọc - Tập trung vào những ngành nghề có vị trí vô giá - Bảo hiểm chính trị 22 - 06 - 2006 Môi trường marketing quốc tế 10 II – MÔI TRƯỜNG VĨ MÔ TRONG MARKETING QUỐC TẾ 2.4 Môi trường văn hóa- xã hội - Ngôn ngữ - Tôn giáo - Giáo dục - Các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc - Quan niệm về thuần phong mỹ tục 22 - 06 - 2006 Môi trường marketing quốc tế 11 II – MÔI TRƯỜNG VĨ MÔ TRONG MARKETING QUỐC TẾ NHỮNG BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU KHÁC BIỆT VH-XH - Được trang bị kỹ về văn hóa của thị trường thâm nhập - Học hỏi cách thông đạt địa phương - Hòa hợp với cư dân và dân tộc - Sáng tạo và có kinh nghiệm - Nhạy cảm văn hóa - Biết được tính phức tạp về văn hóa nước chủ nhà - Xác định mình như một thể hiện văn hóa - Kiên nhẫn, hiểu và chấp nhận bản thân và cư dân sở tại - Thực tế trong các kỳ vọng - Chấp nhận thử thách đa văn hóa 22 - 06 - 2006 Môi trường marketing quốc tế 12 II – MÔI TRƯỜNG VĨ MÔ TRONG MARKETING QUỐC TẾ 2.5 – Môi trường nhân khẩu - Mật độ dân cư của một quốc gia tác động đến quy mô thị Tăng trưởng dân số làm thay đổi nhu cầu thị trường - Cấu trúc của dân cư ảnh hưởng đến nhu cầu mua - Cơ cấu tuổi của dân cư ảnh hưởng đến hành vi mua và các nhu cầu khác nhau - Cơ cấu dân tộc ảnh hưởng đến họat động marketing của doanh Bản chất của hộ gia đìnhảnh hưởng đến quyết định mua 22 - 06 - 2006 Môi trường marketing quốc tế 13 II – MÔI TRƯỜNG VĨ MÔ TRONG MARKETING QUỐC TẾ 2.6 – Môi trường công nghệ - Sự phát triển của công nghệ tạo ra những động lực mới trong cạnh tranh - Công nghệ làm thay đổi nhu cầu, tập quán mua sắm, quan hệ xã hội… - Công nghệ làm cho chu kỳ sống của sản phẩm bị rút - 06 - 2006 Môi trường marketing quốc tế 14 II – MÔI TRƯỜNG VĨ MÔ TRONG MARKETING QUỐC TẾ 2.7 – Môi trường tự nhiên - Nguồn tài nguyên thiên nhiên của một quốc gia không phải lúc nào cũng vô hạn - Nhiều quốc gia có những quy định rất nghiêm ngặt trong việc bảo vệ môi trường 22 - 06 - 2006 Môi trường marketing quốc tế 15 III – MÔI TRƯỜNG Vi MÔ TRONG MARKETING QUỐC TẾ 3.1 – Môi trường cạnh tranh - Lợi thế cạnh tranh quốc gia - Lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp - Các họat động cạnh tranh trên thị trường TG - Các nhân tố tác động đến cạnh – Khách hàng quốc tế 3.3 – Các yếu tố tác động khác của môi - 06 - 2006 Môi trường marketing quốc tế 16 III – MÔI TRƯỜNG Vi MÔ TRONG MARKETING QUỐC TẾ a) – Lợi thế cạnh tranh quốc gia - Mức độ mở cửa nền kinh tế - Vai trò của chính phủ trong điều tiết nền KT - Vai trò của thị trường tài chính và tiền tệ - Trình độ công nghệ và mức độ đầu tư quốc gia - Kết cấu hạ tầng cơ sở và điều kiện phân phối - Kỹ năng người lao động và tính linh họat TT–LĐ - Tính ổn định, hiệu quả của các thể chế pháp lý 22 - 06 - 2006 Môi trường marketing quốc tế 17 III – MÔI TRƯỜNG Vi MÔ TRONG MARKETING QUỐC TẾ b) – Lợi thế cạnh tranh của doanh các chỉ số: - Chỉ số môi trường kinh doanh - Chỉ số năng lực họat động cạnh tranh của DN 22 - 06 - 2006 Môi trường marketing quốc tế 18 III – MÔI TRƯỜNG Vi MÔ TRONG MARKETING QUỐC TẾ Chỉ số môi trường kinh doanh: - Quy mô dung lượng thị trường - Tăng trưởng của thị trường - Sự biến động của thị trường - Các điều kiện cạnh tranh - Các điều kiện ngăn cấm của thị trường - Sự trung thành của cư dân sở tại đ/v nhãn hiệu - Mức độ thay đổi công nghệ - Sự ổn định kinh tế và chính trị - Các quy chế của chính phủ 22 - 06 - 2006 Môi trường marketing quốc tế 19 III – MÔI TRƯỜNG Vi MÔ TRONG MARKETING QUỐC TẾ Chỉ số năng lực họat động cạnh tranh của DN - Mức thị phần mà doanh nghiệp chiếm giữ - Khả năng và trình độ marketing của doanh nghiệp - Sự phù hợp về sản phẩm của doanh nghiệp - Hình ảnh của doanh nghiệp trên thị trường - Số dư đảm phí - Vị trí công nghệ sản xuất của doanh nghiệp - Chất lượng sản phẩm so với sản phẩm cùng lọai - Sự hỗ trọ của sản phẩm - Năng lực của hệ thống phân - 06 - 2006 Môi trường marketing quốc tế 20 III – MÔI TRƯỜNG Vi MÔ TRONG MARKETING QUỐC TẾ Đánh giá lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp dựa vào ma trận về mối tương quan giữa môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp 22 - 06 - 2006 Môi trường marketing quốc tế 21 III – MÔI TRƯỜNG Vi MÔ TRONG MARKETING QUỐC TẾ c) Các họat động cạnh tranh trên thị trường thế giới - Cạnh tranh giữa ngành hàng và giá cả - Cạnh tranh về kỷ năng tiếp cận thị trường - Phân chia thị trường và hệ thống phân phối - Chất lượng, kiểu dáng và mẫu mã sản phẩm - Điều kiện về lợi thế so sánh - Bao bì đóng gói, nhãn hiệu hàng hóa - Tiếng tăm của tên hãng - Dịch vụ giao hàng và hậu mãi - Điều kiện và phương thức chi trả - Hình thức quảng cáo và khuyến mãi 22 - 06 - 2006 Môi trường marketing quốc tế 22 III – MÔI TRƯỜNG Vi MÔ TRONG MARKETING QUỐC TẾ c) Các nhân tố tác động đến cạnh tranh - Sự đe dọa của các đối thủ tiềm ẩn - Sự đe dọa của những sản phẩm thay thế - Quyền lực của người mua - Quyền lực của nhà cung ứng - Cạnh tranh giữa các đối thủ hiện tại trong - 06 - 2006 Môi trường marketing quốc tế 23 III – MÔI TRƯỜNG Vi MÔ TRONG MARKETING QUỐC TẾ 3.2 – Khách hàng quốc tế - Khách hàng người tiêu dùng - Khách hàng là doanh nghiệp - Khách hàng chính phủ 22 - 06 - 2006 Môi trường marketing quốc tế 24 III – MÔI TRƯỜNG Vi MÔ TRONG MARKETING QUỐC TẾ 3.3 – Các yếu tố tác động khác của môi trường - Các định chế địa phương - Các điều kiện kinh doanh - Những yếu tố kinh doanh tổng quát