Đề Thi Tiếng Trung 170 Khối D 2008

Thể loại: Ôn thi ĐHCĐ
Lượt xem: 68,829Lượt tải: 8Số trang: 5

Mô tả tài liệu

Tham khảo tài liệu 'đề thi tiếng trung 170 khối d 2008', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Tóm tắt nội dung

Trang 1/5 - Mã đề thi 170 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi có 05 trang) ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2008 Môn thi: TIẾNG TRUNG QUỐC, khối D Thời gian làm bài: 90 phút. Mã đề thi 170 Họ, tên thí sinh:.......................................................................... Số báo danh:............................................................................ ĐỀ THI GỒM 80 CÂU (TỪ CÂU 1 ĐẾN CÂU 80) DÀNH CHO TẤT CẢ THÍ SINH. Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) xác định từ loại của từ gạch chân trong các câu sau. Câu 1: 卓别林是世界闻名的幽默大师。 A. 名词 B. 形容词 C. 代词 D. 副词 Câu 2: 他们正在图书馆上网呢。 A. 介词 B. 副词 C. 连词 D. 动词 Câu 3: 父母一再告诉我,来北京后一定要认真学习。 A. 动词 B. 连词 C. 副词 D. 形容词 Câu 4: 学生们都喜欢放假,可我却怕放假。 A. 动词 B. 助词 C. 副词 D. 连词 Câu 5: 在这个基础上他又创立了一门新的学科。 A. 副词 B. 量词 C. 名词 D. 代词 Chọn vận mẫu và thanh điệu đúng (ứng với A hoặc B, C, D) trong mỗi câu sau. Câu 6: Phiên âm đúng của từ 惭愧 là: cánk ______ . A. uì B. uèi C. uĭ D. èi Câu 7: Phiên âm đúng của từ 方便 là: fāngb ______ . A. iàn B. ièn C. iēn D. èn Câu 8: Phiên âm đúng của từ 创造 là: ch ______ zào. A. oāng B. uān C. uàng D. uàn Chọn thanh mẫu đúng (ứng với A hoặc B, C, D) trong mỗi câu sau. Câu 9: Phiên âm đúng của từ 附近 là: ______ ùjìn. A. p B. f C. b D. m Câu 10: Phiên âm đúng của từ 足够 là: zú______òu. A. c B. k C. h D. g Câu 11: Phiên âm đúng của từ 速度 là: ______ ùdù. A. s B. c C. ch D. sh Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau, từ câu 12 đến câu 21. (12)______走路,是我多年养成的习惯。记得我在学校上学时,学校组织 (13)______参观或游览,几乎都是走着去走着回来。随后又是几年的农村生活, (14)______我练出了一套走路的功夫。现在虽然年纪大了,家庭收入也有(15)____ 很大的提高,但我这个爱走路的习惯仍未改变。每次出门,(16)______自己能承受 的路程,就都坚持步行。我这样做并不是为了省几个钱,而(17)______是为了锻炼 自己的身体。去年,我们全家到香山去游玩,恰巧碰到一(18)_____老同学。当他 Trang 2/5 - Mã đề thi 170 看到我那股登山的劲头时,特别(19)_____我的体质,并问我是如何保养的。我把 方法告诉他后,他深有感触地说,这些年有了点儿钱,出门经常坐出租汽车,结 果只顾舒服方便,可体质却大大不如以前了。听完老同学的话,我想,在经济收 入提高后,千万不能只顾享受而(20)______锻炼自己的机会。(21)______健康,请多 走点儿路吧。 Câu 12: A . 喜欢 B . 高兴 C . 希望 D . 兴趣 Câu 13: A . 外地 B . 外出 C . 外围 D . 外边 Câu 14: A . 给 B . 被 C . 把 D . 使 Câu 15: A . 了 B . 过 C . 所 D . 着 Câu 16: A . 因为 B . 只有 C . 凡是 D . 无论 Câu 17: A . 全部 B . 完全 C . 全面 D . 完整 Câu 18: A . 些 B . 位 C . 名 D . 人 Câu 19: A . 爱好 B . 热爱 C . 羡慕 D . 想要 Câu 20: A . 忘记 B . 减轻 C . 不要 D . 减少 Câu 21: A . 关于 B . 如果 C . 为了 D . 对于 Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) hoàn thành các câu sau. Câu 22: 我爸爸只喝茶 ______ 不喝咖啡。 A. 或 B. 而 C. 然而 D. 或者 Câu 23: 王老师身体并不好,教学任务也很繁重,______ 他很关心学生们。 A. 倒 B. 却 C. 但 D. 反而 Câu 24: 参加武术节的有 ______ 27 个国家和地区的48 个代表团。 A. 来从 B. 由来 C. 来自 D. 从来 Câu 25: ______ 老师经常来帮助,从而使他克服了学习上的困难,取得了好成绩。 A. 因此 B. 由于 C. 如果 D. 不仅 Câu 26: 我一点也不认为他是正确的,你 ______ ? A. 呢 B. 吗 C. 了 D. 嘛 Câu 27: 是青青吗?才两年多没见,我 ______ 认不出你来了。 A. 如何 B. 忽然 C. 简直 D. 马上 Câu 28: 我们谁也不想失去这次 ______ ,都想通过表演来提高自己的汉语水平。 A. 时候 B. 时间 C. 情况 D. 机会 Câu 29: 我对北京的生活 ______ 了。 A. 适合 B. 适用 C. 合适 D. 习惯 Câu 30: ______ 公司的规定,招聘考试是口试笔试都有。 A. 根据 B. 为了 C. 对于 D. 自从 Câu 31: 我们都知道,日韩同学学习汉语特别是汉字比欧美同学______。 A. 一点容易 B. 很多容易 C. 非常容易 D. 容易得多 Câu 32: 他的生日快到了,______ 我很忙,还是特意去商店给他买了礼物。 A. 如果 B. 哪怕 C. 尽管 D. 因为 Câu 33: 这时候,他们正在上课呢,恐怕你们还 ______ 。 A. 不进教室去 B. 不能进教室去 C. 不能进去教室 D. 进不教室去 Câu 34: ______ 大家都同意的话,那我们明天 ______ 出发。 A. 假如 …… 就 …… B. 与其 …… 不如 …… C. 假如 …… 不 …… D. 不仅 …… 而且 …… Trang 3/5 - Mã đề thi 170 Câu 35: 不管你 ______ 讲,总之我不同意这种办法。 A. 什么 B. 怎么 C. 这么 D. 那么 Câu 36: 他一听到音乐,就可以 ______ 一切烦恼。 A. 拿掉 B. 忘掉 C. 失掉 D. 记得 Câu 37: 他已经学过四______ 语言了,真了不起! A. 种 B. 句 C. 节 D. 本 Câu 38: 她花十块钱买了三 ______ 鱼。 A. 条 B. 个 C. 支 D. 件 Câu 39: 我到越南来过很多次了,我觉得越南是世界上最安全的国家 ______。 A. 的 B. 一个 C. 其中 D. 之一 Câu 40: 我喜欢中国菜, ______ 是川菜。 A. 尤其 B. 更 C. 而且 D. 还 Câu 41: ______ 什么人,都有交朋友的需要,都有与人沟通的需要。 A. 无论 B. 除了 C. 因为 D. 不但 Câu 42: 他可是我们同学中的能人,______ 他想办的,______ 没有办不到的。 A. 即使 …… 也 …… B. 只有 …… 才…… C. 既然 …… 就 …… D. 只要 …… 就 …… Câu 43: ______ 吧,别再为这件事浪费时间和精力了。 A. 什么样 B. 不这么样 C. 就这么样 D. 怎么样 Câu 44: 素友 ______ 诗写得好,______ 人品更好。 A. 因为 …… 所以 …… B. 既 …… 又 …… C. 只要 …… 就 …… D. 不但 …… 而且 …… Câu 45: 这笔钱 ______ 不多, ______ 对他们来说却是一个不小的数目。 A. 不但 …… 而且 …… B. 因为 …… 所以 …… C. 如果 …… 那么 …… D. 虽然 …… 但是 …… Câu 46: 银河艺术团的小演员们 ______ 观众演唱了四五首歌曲。 A. 对 B. 为了 C. 在 D. 为 Câu 47: 我们已经 ______ 他身上学到了许许多多的东西。 A. 使 B. 把 C. 向 D. 从 Câu 48: 他几十年如一日,每天都坚持锻炼, ______ 节假日 ______ 不例外。 A. 即使 …… 也 …… B. 无论 …… 都 …… C. 只要 …… 就 …… D. 虽然 …… 却 …… Câu 49: 我没去过他住的 ______ ,你陪我去一次吧。 A. 地区 B. 地方 C. 家庭 D. 地址 Câu 50: 我已经学了三个月书法了,你看这毛笔字我 ______ ? A. 写得好看和不好看 B. 写不好看写得好看 C. 写得好看不好看 D. 写得好看写得不好看 Câu 51: 这里人均居住面积已达到 8 平方米 ______。 A. 以外 B. 上 C. 上面 D. 以上 Chọn thanh điệu đúng (ứng với A hoặc B, C, D) trong mỗi câu sau. Câu 52: Phiên âm đúng của từ 真正 là: ______ . A. zhēnzhèng B. zhēnzhēng C. zhènzhèng D. zhènzhēng Câu 53: Phiên âm đúng của từ 信息 là: ______ . A. xìnxī B. xīnxì C. xìnxì D. xīnxī Trang 4/5 - Mã đề thi 170 Câu 54: Phiên âm đúng của từ 木材 là: ______ . A. mùcāi B. mùcái C. mùcăi D. mùcài Câu 55: Phiên âm đúng của từ 认识 là: ______ . A. rēnshi B. rènshi C. rènshì D. rénshí Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) giải thích từ/ cụm từ gạch chân trong các câu sau. Câu 56: 妈妈答应明天陪我去同春市场买衣服。 A. 支持 B. 坚持 C. 同意 D. 否认 Câu 57: 昨天的汉语晚会你为什么迟到? A. 睡过了 B. 来晚了 C. 报名 D. 没来 Câu 58: 时间久了,我渐渐地发现文文在疏远我。 A. 介绍 B. 很快 C. 逐渐 D. 推动 Câu 59: 原来是小王呀,我还想是张老师呢。 A. 相信 B. 想念 C. 以为 D. 作为 Câu 60: 写着一手好字的父亲经常告诉我字只有多写多练才能写好。 A. 祖父 B. 亲戚 C. 妈妈 D. 爸爸 Câu 61: 我可不相信你刚才说的话。 A. 表示转折 B. 表示疑问 C. 表示强调 D. 表示反问 Câu 62: 以前,得这种病的十之八九是老年人。 A. 很少 B. 时间很长 C. 大部分 D. 年龄很大 Câu 63: 这个人看着面熟,可是一时又想不起来在哪儿见过。 A. 这个小时 B. 一下子 C. 有时 D. 一个小时 Câu 64: 他们争论了很长时间,可是谁也说服不了谁。 A. 双方合作得不错 B. 双方要使用法律 C. 双方都坚持自己的意见 D. 双方都不坚持自己的意见 Câu 65: 家庭与健康之间存在着密切而不可分割的关系。 A. 把 B. 给 C. 和 D. 向 Câu 66: 她说来说去,说不出多少道理来。 A. 反复说 B. 来回走着说 C. 不想说 D. 边走边说 Câu 67: 我相信,只要我们共同努力,未来一定是非常美好的。 A. 过去 B. 将来 C. 求职 D. 现在 Câu 68: 买东西时不能只看价格,俗话说“一分钱一分货”。 A. 质量更重要 B. 价格与质量有关系 C. 价格更重要 D. 先付钱再拿货 Câu 69: 我牙疼,吃不了这么硬的东西。 A. 不能吃 B. 吃不完 C. 不想吃 D. 吃不下 Câu 70: 我朋友学了三年汉语,不过听北京人说话还有困难。 A. 不会 B. 虽然 C. 只有 D. 但是 Từ 4 vị trí A, B, C, D cho trước trong các câu sau, chọn vị trí đúng cho từ/ cụm từ trong ngoặc. Câu 71: A 她在医学上所B 取得的成就C 同事们D 公认为是最好的。 ( 被) Câu 72: A今天的天气B可能会C 冷D。( 有点儿 ) Câu 73: 我A已经B决定C 骑自行车去上班D。 ( 从明天起 ) Câu 74: 为了学习汉语,了解中国,我们A已经B来C北京D了。( 三年 ) Trang 5/5 - Mã đề thi 170 Câu 75: 我A 也B 你C 这么一个朋友,D 我怎么会害你呢? (就) Câu 76: A随着生活水平的B提高,C人们D 重视生活质量了。( 越来越 ) Câu 77: 听说你们A班B 英语C老师去美国D留学过。( 的 ) Câu 78: 几乎A 每个人B 希望拥有自己C 想象中的D 完美生活。 ( 都 ) Câu 79: 在学习上A 不懂装B 懂,有问题C 要勇于向他D人请教。( 别 ) Câu 80: A没有公共汽车,B也没有地铁,我们C该D 去那个地方呢?(怎么) ----------------------------------------------- ----------------------------------------------------- HẾT ---------- << /ASCII85EncodePages false /AllowTransparency false /AutoPositionEPSFiles true /AutoRotatePages /All /Binding /Left /CalGrayProfile (Dot Gain 20%) /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1) /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2) /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1) /CannotEmbedFontPolicy /Warning /CompatibilityLevel 1.4 /CompressObjects /Tags /CompressPages true /ConvertImagesToIndexed true /PassThroughJPEGImages true /CreateJDFFile false /CreateJobTicket false /DefaultRenderingIntent /Default /DetectBlends true /DetectCurves 0.0000 /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged /DoThumbnails false /EmbedAllFonts true /EmbedOpenType false /ParseICCProfilesInComments true /EmbedJobOptions true /DSCReportingLevel 0 /EmitDSCWarnings false /EndPage -1 /ImageMemory 1048576 /LockDistillerParams false /MaxSubsetPct 100 /Optimize true /OPM 1 /ParseDSCComments true /ParseDSCCommentsForDocInfo true /PreserveCopyPage true /PreserveDICMYKValues true /PreserveEPSInfo true /PreserveFlatness true /PreserveHalftoneInfo false /PreserveOPIComments false /PreserveOverprintSettings true /StartPage 1 /SubsetFonts true /TransferFunctionInfo /Apply /UCRandBGInfo /Preserve /UsePrologue false /ColorSettingsFile () /AlwaysEmbed [ true ] /NeverEmbed [ true ] /AntiAliasColorImages false /CropColorImages true /ColorImageMinResolution 300 /ColorImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleColorImages true /ColorImageDownsampleType /Bicubic /ColorImageResolution 300 /ColorImageDepth -1 /ColorImageMinDownsampleDepth 1 /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeColorImages true /ColorImageFilter /DCTEncode /AutoFilterColorImages true /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG /ColorACSImageDict << /QFactor 0.15 /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1] >> /ColorImageDict << /QFactor 0.15 /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1] >> /JPEG2000ColorACSImageDict << /TileWidth 256 /TileHeight 256 /Quality 30 >> /JPEG2000ColorImageDict << /TileWidth 256 /TileHeight 256 /Quality 30 >> /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 300 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict << /QFactor 0.15 /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1] >> /GrayImageDict << /QFactor 0.15 /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1] >> /JPEG2000GrayACSImageDict << /TileWidth 256 /TileHeight 256 /Quality 30 >> /JPEG2000GrayImageDict << /TileWidth 256 /TileHeight 256 /Quality 30 >> /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict << /K -1 >> /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile () /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False /Description << /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002> /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002> /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e> /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e> /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e> /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e> /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e> /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002> /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e> /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.) /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e> /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e> /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e> /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e> /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers. Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.) >> /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ << /AsReaderSpreads false /CropImagesToFrames true /ErrorControl /WarnAndContinue /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false /IncludeGuidesGrids false /IncludeNonPrinting false /IncludeSlug false /Namespace [ (Adobe) (InDesign) (4.0) ] /OmitPlacedBitmaps false /OmitPlacedEPS false /OmitPlacedPDF false /SimulateOverprint /Legacy >> << /AddBleedMarks false /AddColorBars false /AddCropMarks false /AddPageInfo false /AddRegMarks false /ConvertColors /NoConversion /DestinationProfileName () /DestinationProfileSelector /NA /Downsample16BitImages true /FlattenerPreset << /PresetSelector /MediumResolution >> /FormElements false /GenerateStructure true /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles true /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed false >> ] >> setdistillerparams << /HWResolution [2400 2400] /PageSize [612.000 792.000] >> setpagedevice