Giáo trình phân tích quy trình ứng dụng điều chế các thuộc tính cho ảnh với định dạng BNG p9

Giáo trình phân tích quy trình ứng dụng điều chế các thuộc tính cho ảnh với định dạng BNG p9

Lượt xem: 114,850Lượt tải: 9Số trang: 6

Mô tả tài liệu

Tham khảo tài liệu 'giáo trình phân tích quy trình ứng dụng điều chế các thuộc tính cho ảnh với định dạng bng p9', công nghệ thông tin, đồ họa - thiết kế - flash phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Tóm tắt nội dung

THIEÁT KEÁ WEB – TÖÏ HOÏC FLASH 5.0 BAÈNG HÌNH AÛNH BIEÂN SOAÏÏN : KS PHAÏM QUANG HUY TAÏO CÖÛA SOÅ KEÙO VAØ THAÛ Trong phaàn thöïc haønh naøy baïn seõ taïo ra moät loaït caùc ngoâi sao naèm beân döôùi kyù töï khi baïn ñöa chuoät ñeán caùc kyù töï naøy, caùc ngoâi sao ñoù seõ rôi xuoáng vaø bieán maát trong boùng toái. Caùch thöïc hieän nhö sau: Baûo ñaûm raèng chöông trình Flash ñang môû vaø taïo file môùi coù teân Nhaáp choïn treân trình ñôn Modify > Movie, nhaáp chuoät vaøo hoäp maøu Color ñeå choïn maøu ñen. Nhaáp choïn treân trình ñôn Insert > New Symbol, choïn thuoäc tính nhö sau: Duøng coâng cuï Rectangle Tool veõ vaøo hình chöõ nhaät vaø nhaäp vaøo chuoät kyù töï “Môû cöûa soå baät leân” treân Layer khaùc treân frame Up. THEÁ GIÔÙI ÑOÀ HOÏA – TUÛ SAÙCH STK GIAÙO TRÌNH ÑIEÄN TÖÛ : SÖÛ DUÏNG FLASH 5.0 165 KEÁ WEB – TÖÏ HOÏC FLASH 5.0 BAÈNG HÌNH AÛNH BIEÂN SOAÏÏN : KS PHAÏM QUANG HUY Taïo symbol nuùt khaùc coù teân Keo, duøng coâng cuï Rectangle Tool veõ vaøo hình chöõ nhaät khoâng coù maøu vieàn, maøu toâ maøu traéng treân frame Up, caùc frame khaùc boû troáng. Ñoái töôïng chæ xuaát hieän trong frame Up Nhaáp choïn bieåu töôïng Keo trong cöûa soå thö vieän vaø nhaáp phaûi chuoät choïn leänh Duplicate ñeå sao cheùp symbol naøy. Nhaäp vaøo teân cho symbol môùi naøy vôùi teân laø Dong. Taïo symbol graphic coù teân Tieu de, veõ vaøo ñoái töôïng hình chöõ nhaät daøi vaø duøng coâng cuï Text Tool nhaäp vaøo kyù töï nhö sau: Taïo symbol nuùt coù teân laø Web site, coù maøu toâ laø maøu ñen, khoâng coù maøu vieàn. Nuùt naøy laø moät hình vuoâng nhoû chæ söû duïng frame Hit. Taïo symbol graphic khaùc coù teân Anh cua so, sau ñoù duøng caùc coâng cuï nhö Line Tool vaø Text Tool ñeå taïo ñoái töôïng gioáng nhö sau: THEÁ GIÔÙI ÑOÀ HOÏA – TUÛ SAÙCH STK GIAÙO TRÌNH ÑIEÄN TÖÛ : SÖÛ DUÏNG FLASH 5.0 166 KEÁ WEB – TÖÏ HOÏC FLASH 5.0 BAÈNG HÌNH AÛNH BIEÂN SOAÏÏN : KS PHAÏM QUANG HUY Caùc ñoái töôïng treân chæ naèm trong moät Layer Nhaäp kyù töï vaøo ñoái töôïng treân cuøng naèm trong moät Layer Taïo lôùp Layer2 trong cheá ñoä hieäu chænh aûnh graphic Anh cua so, keùo bieåu töôïng nuùt Web site trong cöûa soå thö vieän ñaët beân döôùi chuoãi kyù töï “Lieân laïc: nhöng thöïc chaát ñoái töôïng nuùt naøy naèm treân chuoãi kyù töï treân do noù naèm trong lôùp Layer sau noù. Chuù yù : Baïn haõy coá gaéng ñeå caùc ñoái töôïng Button naèm trong moät Layer ñoäc laäp. Ñieàu naøy giuùp baïn deã daøng hôn trong vieäc choïn leänh cho caùc nuùt ñoù. THEÁ GIÔÙI ÑOÀ HOÏA – TUÛ SAÙCH STK GIAÙO TRÌNH ÑIEÄN TÖÛ : SÖÛ DUÏNG FLASH 5.0 167 KEÁ WEB – TÖÏ HOÏC FLASH 5.0 BAÈNG HÌNH AÛNH BIEÂN SOAÏÏN : KS PHAÏM QUANG HUY Keùo bieåu töôïng Web site theâm moät laàn nöõa vaø ñaët beân döôùi chuoãi kyù töï “Web site : Keùo tieáp nuùt Keo vaø nuùt Dong trong cöûa soå thö vieän, laàn löôït ñaët beân treân vuøng daáu (X). Duøng coâng cuï Scale keùo nhoû kích thöôùc cuûa nuùt Keo vaø Dong sao cho vöøa khít vôùi kích thöôùc veõ. Nhaáp chuoät choïn nuùt treân kyù töï Nhaáp & Keùo THEÁ GIÔÙI ÑOÀ HOÏA – TUÛ SAÙCH STK GIAÙO TRÌNH ÑIEÄN TÖÛ : SÖÛ DUÏNG FLASH 5.0 168 KEÁ WEB – TÖÏ HOÏC FLASH 5.0 BAÈNG HÌNH AÛNH BIEÂN SOAÏÏN : KS PHAÏM QUANG HUY Nhaáp chuoät vaøo nuùt ngay vò trí daáu X vaø choïn treân trình ñôn Window > Actions. Nhaáp ñuùp vaøo leänh Play trong danh saùch leänh Basic Actions. Nhaáp chuoät tieáp vaøo nuùt beân caïnh daáu X, nhaäp vaøo doøng leänh sau trong baûng Frame on (press) { startDrag (""); } on (release) { stopDrag (); } Nhaáp chuoät vaøo tam giaùc taïi goùc phaûi treân cuûa baûng vaø choïn leänh Expert Mode THEÁ GIÔÙI ÑOÀ HOÏA – TUÛ SAÙCH STK GIAÙO TRÌNH ÑIEÄN TÖÛ : SÖÛ DUÏNG FLASH 5.0 169 KEÁ WEB – TÖÏ HOÏC FLASH 5.0 BAÈNG HÌNH AÛNH BIEÂN SOAÏÏN : KS PHAÏM QUANG HUY Nhaäp caùc doøng leänh vaøo trong baûng Object Actions Nhaáp tieáp chuoät vaøo nuùt beân treân chuoãi kyù töï “Lieân laïc : caâu leänh on (release) { getURL } Nhaáp chuoät tieáp vaøo nuùt naèm treân chuoãi kyù töï “Web site : vaø gaùn leänh sau: on (release) { getURL } THEÁ GIÔÙI ÑOÀ HOÏA – TUÛ SAÙCH STK GIAÙO TRÌNH ÑIEÄN TÖÛ : SÖÛ DUÏNG FLASH 5.0 170 CÖÛA SOÅ KEÙO VAØ THAÛ