Bổ sung về giải trình kinh tế kỹ thuật NM4

Bổ sung về giải trình kinh tế kỹ thuật NM4

Lượt xem: 38,255Lượt tải: 5Số trang: 5

Mô tả tài liệu

1. Sản phẩm dịch vụ và thị trường 1. Sản phẩm, dịch vụ, ký mã hiệu, thông số kỹ thuật chủ yếu, tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm. 2. Thị trường dự kiến sẽ tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ:

Tóm tắt nội dung

1. Sản phẩm dịch vụ và thị Sản phẩm, dịch vụ, ký mã hiệu, thông số kỹ thuật chủ yếu, tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm. 2. Thị trường dự kiến sẽ tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ: 3. Căn cứ lựa chọn sản phẩm, dịch vụ và thị Tình hình cung cầu về sản phẩm, dịch vụ trên các thị trường đã xác định trong quá khứ, hiện tại và dự báo tình hình cung cầu naỳu trong tương lai, cơ sở của những dự báo đó. - So sánh sản phẩm, dịch vụ của dự án các sản phẩm, dịch vụ cùng loại đạt chất lượng quốc tế hiện có trên thị thế giới. 2. Quy mô sản phẩm và dự kiến thị trường tiêu thụ Tên sản phẩm, dịch vụ (đơn vị) Năm thứ sản xuất ổn định Số lượng Giá ước tiền Số lượng Giá ước tiền SP NhômCửa doanh lệ tiêu thụ sản phẩm - Tiêu thụ nội địa: …% sản phẩm - Xuất khẩu:… % sản phẩm. 3. Công nghệ, máy móc, thiết bị và môi Công nghệ: - Sơ đồ quy trình công nghệ chủ yếu (hoặc các công nghệ chủ yếu) - Đặc điểm chủ yếu của giải pháp công nghệ đã lựa chọn - Dự thảo Hợp đồng chuyển giao công nghệ, hỗ trợ kỹ thuật (nếu có) b. Danh mục máy móc, thiết vị: VNĐ Tên thiết bị Xuất xứ Đặc tính kỹ thuật Số lượng Ước giá Giá trị I. Thiết bị sản xuất II. Thiết bị phù trợ III. Thiết bị vận Thiết bị văn Môi trường: trình bày rõ việc dự án có thải ra các tác nhân gây ô nhiễm môi trường không, nếu có trình bày các biện pháp xử lý cần thiết để bảo vệ môi trường không bị ô nhiễm quá giới hạn cho phép, đối với các trường hợp cần lập báo cáo đánh giá tác động môi trường thì cần phải thực hiện đúng theo quy định của Bộ KH, CN & MT. 4. Các nhu cầu cho sản xuất 1. Nhu cầu về nguyên liệu và bán thành vị: VNĐ Danh mục (chủng loại) Năm thứ I Năm thứ… Năm ổn định Số lượng Ước giá Giá trị I. Nhập khẩu vào Việt Mua tại Việt Nhu cầu nhiên liệu, năng lượng, nước, các dịch vụ và nguồn cung cấp Tên gọi (chủng cung cấp Năm thứ I Năm thứ… Năm sản xuất ổn lượng Giá bày phương án giải quyết nhu cầu cung cấp trên, móc của dự án. 3. Nhu cầu về lao động vào năm thứ… khi đạt công suất thiết kế. Loại lao Việt Nam Người nước Cán bộ quản lý 2. Nhân viên kỹ thuật và giám sát 3. Công nhân lành nghề4. Công nhân giản đơn 5. Nhân viên văn số 5. Tổ chức quản lý, lao động và tiền lương a. Sơ đồ tổ chức của doanh Quỹ lương hàng vị: định I. Nhân viên người nước ngoài (ở các bộ quỹ lương cho nhân viên nước ngoài II. Nhân viên người Việt Nam (ở các bộ quỹ lương cho nhân viên người Việt Nam III. Tổng quỹ lương Phương thức tuyển dụng, kế hoạch đào tạo cán bộ quản lý, kỹ thuật và công nhân (nêu rõ nội dung và chi phí dự kiến) 6. Phân tích tài chính 1. Doanh thu (giá trị) Các khoản thu Năm thứ sản xuất ổn doanh thu hàng Chi phí (giá thành) sản xuất, dịch vụ 3. Dự kiến lãi lỗ. Các chi tiêu Năm thứ sản xuất ổn định 1. Tổng doanh thu 2. Tổng chi phí (kể cả lỗ năm trước) 3. Lợi nhuận trước thuế 4. Thuế lợi tức 5. Lợi nhuận sau thuế 6. Các quỹ 7. Đánh giá hiệu quả của dự án a. Hiệu quả tài Hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án - Các mặt hàng và khoản nộp cho Nhà nước Việt Nam - Mức độ tiên tiến của sản phẩm và công nghệ áp dụng - Giá trị sản phẩm tạo ra, trong đó có giá trị xuất khẩu. - Số việc làm được tạo ra bởi dự án 8. Tự nhận xét và kiến nghị - Tính khả thi và hiệu quả của dự án - Các kiến nghị về ưu đãi và các biện pháp mà Nhà nước Việt Nam cần áp dụng liên quan đến dự án.